Industriell vattenrening

Upptäck potentialen i industriell vattenrening

Lönsamhet och hållbarhet är viktiga drivkrafter när företag tar allt större ansvar för att effektivisera användningen av vatten i produktionen. Med dagens teknik kan industriellt processvatten renas till dricksvattenkvalitet samtidigt som man fångar upp och återvinner exempelvis kemikalier. Likväl kan man ta tillvara på värme från processvattnet, men även från disk- och avloppsvatten, och skapa slutna vattensystem för att minska vattenförbrukningen. Med Advens helhetsperspektiv hjälper vi våra kunder att upptäcka potential som ger ekonomiska och miljömässiga besparingar. Upptäck era möjligheter!

Industriell vattenrening:

Cirkulära vattensystem

Cirkulära vattensystem och minimerad påverkan på omgivningen kommer troligtvis att vara standard för att förbättra sin konkurrenskraft på marknaden i framtiden. Många industrier arbetar redan idag med att på olika sätt återanvända vatten. I praktiken innebär cirkulära vattensystem att det alltid är samma vatten som cirkulerar i kylsystemet, att man varken tar ut nytt vatten från en extern källa eller släpper tillbaka något till omgivningen. I kylvattensystemen finns dessutom goda möjligheter att ta tillvara på överskottsvärme. Genom att öka effektiviteten i vattenanvändningen kan man minska sin vattenförbrukning med över 30 %, vilket bidrar till att möta miljökrav och miljömål.

Vattenrening och behandling

Många företag söker idag nya sätt att förbättra hanteringen av sina restflöden. Med egen vattenrening kan avloppsvatten renas för att föras tillbaka till källan – antingen till närliggande vatten eller tillbaka i industriprocessen. Det finns många alternativ att välja mellan och Adven använder alltid den tekniska lösning som passar kundens situation bäst.

Effektiv slamhantering och biogasproduktion

När industrier och kommuner rena sina avloppsvatten skapas enorma volymer slam. Slam innehåller vatten och många värdefulla ämnen så som kväve och fosfor. Som tur är finns idag tekniska lösningar som förvandlar slam från en oanvändbar restprodukt till en värdefull resurs. En lösning är att konvertera sidoströmmar med organiskt innehåll till biogas, som i sin tur kan användas som drivmedel och på så vis återigen skapa värde. De näringsrika restflödet som uppstår från biogasproduktion, rötresten, innehåller stora mängder vatten. För att flödet ska bli lättare att hantera kan man avvattna det till 90 % med hjälp av membranfiltrering i kombination med MVR-indunstning, vilket leder till minskade kostnader för lagring och transporter samtidigt som man kan återvinna det rena vatten. Läs mer om indunstning med MVR-teknik.

Tekniker för vattenrening

Adven är inte teknikbundet utan väljer alltid den eller de lämpligaste av en rad olika beprövade tekniker och levererar en lösning som är optimal för kundens processer. Dessa beprövade tekniker inkluderar allt från biologisk rening där kolväten och kväve avskiljs till membranteknik där processvatten kan renas och lätt återvinnas. I praktiken uppstår kostnadsbesparingarna tack vare det minskade behovet av vatten och kemikalier, och den minskade volymen slam som genereras. I konceptutvecklingsstadiet behöver vi ofta genomföra en pilot för att kunna säkerställa en optimal lösning.

Indunstningen är avgörande för att det ska vara lönsamt för oss att ta vara på näringsämnena i våra restflöden. Advens indunstningslösning tar bort cirka 90 procent av vattnet vilket gör gödningsmedlet kostnadseffektivt att transportera och lättare att hantera för bönderna.
Terje Hyldmo
Kommersiell- och affärsutvecklingschef, Biokraft

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?