Livsmedelsindustrin

Vi hjälper mat- och dryckesindustrin att bli mer hållbar

Sedan mer än 50 år är vi en stark partner till livsmedelsindustrin. Livsmedelsföretag är energiintensiva verksamheter som exempelvis mejerier, slakterier eller producenter av färdigmat, ingredienser och dryck.

Våra kunders höga ambition inom hållbarhet drivs av konsumenternas krav och sätter prägel på våra kundsamarbeten. Vår styrka är vår djupa förståelse för produktionsprocess och behov – och kopplingen till effektivare lösningar för energi, vatten och avfall. Målet med de lösningar som vi utvecklar tillsammans med våra kunder är att öka både lönsamheten och på olika sätt minska miljöpåverkan.

Det är viktigt för oss att energin fortsätter att vara leveranssäker, prissättningen konkurrenskraftig och att miljöpåverkan är så låg som möjligt. I valet av partner blev andelen förnybara bränslen en viktig faktor eftersom hållbar utveckling är en av de viktigaste värderingarna inom IFF-gruppen. Utöver det har vi goda erfarenheter ifrån att jobba med Adven.

Heikki Vahtera
Fabrikschef på IFF FinnFeeds Finland

Hur vi skapar värde

Livsmedelsföretag ligger ofta långt fram när det gäller hållbarhet i de egna produktionsprocesserna och leveranskedjor. Advens expertis inom energisystem, vatteneffektivitet och värdeskapande av restprodukter och avfallsströmmar kompletterar våra kunder, och hjälper dem att uppnå sina högt uppsatta miljömål. I våra industrisamarbeten tillför vi inte bara kompetens i att välja rätt teknik, projektgenomförande, drift och underhåll utan vi står även för de nödvändiga investeringsmedlen. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt.

Energieffektivitet och energibesparingar

För att hitta potentialen i detaljerna behöver vi först se helheten. Det innebär att vi alltid analyserar våra kunders totala energisystem innan vi bygger någon ny produktionskapacitet. Genom att göra det kan vi exempelvis hitta outnyttjad värme från en kylningsprocess, som på ett smart sätt kan återvinnas genom att använda värmepumpar. Eftersom indunstning är ett centralt processteg för många livsmedelsindustrier kan vi hjälpa våra kunder att spara energi genom att exempelvis introducera ny modern indunstningsteknik. Genom införande av MVR-tekniken (Mechanical Vapor Recompression) har vi hjälpt en av våra industripartners att minska sin totala ångförbrukning med 50 procent.

Stödjer färdplaner för minskade klimatutsläpp

De senaste åren har det gjorts stora investeringar i livsmedels- och dryckessektorn för att ställa om energiförsörjningen från fossila till förnybara bränslen. Tusentals ton koldioxidutsläpp har reducerats tack vare denna omställning – men denna positiva utveckling fortsätter. Många livsmedels- och dryckesföretag har anslutit sig till Science Based Target initiativets netto noll-mål, som kräver en halvering av utsläppen till 2030. Vi stödjer våra kunder i att leverera på sina planer, både på kort och lång sikt. Vi har hjälpt fler av våra industripartners att fasa ut fossila bränslen i sin energiproduktion genom att bygga ny förnybar kapacitet.

Möjligheter i rening och återanvändning av vatten

Användning av energi och vatten i industrin hänger ihop. Vattenanvändning kräver energi och energiförbrukningen kräver i sin tur ytterligare vattenanvändning. Genom vårt helhetsperspektiv upptäcker vi ofta stor potential i vattenhanteringen. Då stora mängder vatten och ånga förbrukas i olika processteg uppstår kostnadsbesparingar genom att implementera slutna vattensystem och effektivare indunstningsprocesser. Vi kan hjälpa våra kunder att förvandla slam och annat organiskt material till biogas, och på så vis generera ännu fler besparingar från återvinning av näringsämnen – och biogasproduktion.

Uppnå BAT-krav

EU har nyligen uppdaterat BREF – ett referensdokument för bästa tillgängliga teknik (BAT) – för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin. BREF innehåller ”best practice” lösningar och tekniker för att förebygga eller minimera verksamhetens miljöpåverkan. Den inkluderar Associated Emission Level-standarder för luft, land och vatten, en standard som ska implementeras på nationsnivå. Senast i december 2023 måste dessa nivåer – inklusive de som är kopplade till vatten – uppfyllas inom ett givet intervall. På Adven stödjer vi våra kunder i att uppnå krav i linje med, eller strängare än, BAT-kraven. Eftersom våra energi- och vattenlösningar levereras som en tjänst, tar vi redan i utvecklingsstadiet hänsyn till krav både på lokal och europeisk nivå. Dessutom innebär våra långsiktiga samarbeten på minst 10–15 år att det sannolikt kommer nya krav under samarbetsperioden. Även detta tar vi hänsyn till när vi dimensionerar våra lösningar.

Värde från restprodukter

Några vanliga sidoströmmar i livsmedelsindustrin kan bestå av till exempel laktos, olika fetter och slam. Dessa restprodukter har ett ekonomiskt värde som ibland går till spillo i produktionsprocessen. Vi kan hjälpa våra kunder att ta vara på detta värde genom att antingen hitta sätt att återanvända eller förädla dem, för att på så sätt skapa värde för den egna verksamheten.

Effektivare och smartare kyla och kylvattensystem

Tack vare nästan 20 års erfarenhet ifrån installation och drift av kylanläggningar, är vi stolta att vara en erfaren producent av industriell kyla. Kyltemperaturerna varierar mellan kyl- och frysnivå beroende på behovet. Vanligtvis används naturliga kylmedel som ammoniak och koldioxid för att producera kyla. Värmen som skapas i kylprocessen går också att ta vara på med hjälp av värmepumpar, för att sedan återföras i ett lågt tempererat nät istället för att bara släppas ut i luften onyttjad. Nyckeln till en smart lösning är att energin som skapas i kylprocessen används så effektivt som möjligt.

Vill du veta mer om våra lösningar? Hör av dig till oss!

Clara Tamm

Sales and Business Manager, Food & Beverage

Sverige
Kontakta Clara Adven Linkedin