Samverkan med kommuner

Tillsammans för en framtid full av möjligheter

Att vara en del av ett större nätverk

Många kommunala energibolag och ägare av energiinfrastruktur undersöker för närvarande sätt att utveckla sina fjärrvärmetjänster för att möta behoven hos lokala företag och invånare. Bolagen kämpar med trycket från stigande bränslepriser, drift av åldrande energitillgångar samt samhällets efterfrågan på grönare energiproduktion. Adven är en energikoncern som genom samarbete och delägarskap vill stärka de lokala fjärrvärmebolagen.

Vi är idag verksamma i mer än 100 fjärrvärmenät i norra Europa, antingen som ensam ägare eller som delägare med kommunen, och räknar med att fortsätta växa. På så sätt bygger vi ett nätverk av lokala värmeverk för att tillsammans kunna utvecklas och konkurrera med marknadens krav på hållbarhet och prisnivåer.

Branschen har klarat miljöomställningen bra, både stora och små företag, men konkurrensen om bränslet är hårdare än någonsin. Samtidigt ökar konkurrensen om kunderna från andra energislag. För att hänga med i utvecklingen och vara lönsam behöver man vara större än vad många fjärrvärmeföretag är idag.

Anders Ericsson
CEO Adven Group

Fördelarna med att samarbeta med Adven

Ägare av energiinfrastruktur, såsom kommuner, som samarbetar i sin energiproduktion har större möjligheter att påverka sin energiproduktion och kostnaden för den, genom olika samarbetsmodeller som kan variera från produktionsansvar- och joint ventures upp till fullskaligt partnerskap med tillförlitlig energiproduktion, kontinuerlig kapitalförvaltning med investeringar samt kundservice.

När kommuner samarbetar med oss får de uppleva fördelen med att vara del av ett större nätverk. Genom starka partnerskap har vi större chans att utvecklas i den takt som krävs och leverera fjärrvärme till ett konkurrenskraftigt pris även i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad i en föränderlig värld.

Många politiker ser fördelarna med att sälja det kommunalt ägda fjärrvärmebolaget. Vi är ett hållbart och långsiktigt alternativ, och varje joint venture är ett bevis på vår förmåga att samarbeta.

Anders Ericsson
CEO Adven Group

Fördelar för våra samverkanspartners

Tillförlitlig energiförsörjning

Tillförlitligheten i energiförsörjningen är viktig för kommuner och ägare av energiinfrastruktur. Försörjningstrygghet är vår högsta prioritet och genom kontinuerlig fjärrövervakning och ett brett nätverk av energispecialister i alla länder där vi verkar, säkerställer vi kontinuerligt drift. Kostnadsfördelar uppstår genom bränsleinköp i större volymer och i många fall nyttjande av överskottsvärme från lokala industrier.

Hållbar energi

Vi har ett högt fokus på att bedriva en hållbar verksamhet, där användning av biomassa, återvunnet trä, avfall och restvärme från industrier är de viktigaste energikällorna. I Sverige till exempel produceras över 95 procent av vår fjärrvärme från förnybara och återvunna energikällor. Vår ambition är dock att fasa ut användningen av fossila bränslen i vår fjärrvärmeproduktion i Sverige och Finland, i slutet av 2030.

Kontinuerlig utveckling

När en kommun, eller tillgångsägare, lämnar över ägarskapet av sin energiproduktion till oss innebär det att de pengar som de har bundit upp i energiinfrastrukturen omfördelas och kan användas för andra investeringsbehov. Dessutom tar vi det övergripande ansvaret för energiproduktionen: nödvändiga investeringar, miljö, utsläpp, drift och underhåll, energieffektivitet och naturligtvis driftsäkerhet och eventuella risker.

Som långsiktiga ägare håller vi oss till de högsta standarderna när det gäller att säkerställa livslängden för de tillgångar som vi äger, vilket gynnar det lokala samhället. Vi har också en stark historia av att samarbeta lokalt med kommuner, och vår transparenta strategi för långsiktigt ägande sticker ut som en bevisad fördel.

Jonas Sjölander
SVP, Mergers & Acquisitions

>100

Fjärrvärmenätverk

4

Antal länder

Jonas Sjölander

SVP Mergers & Acquisitions

Kontakta Jonas

Eero Pekkanen

VP Mergers & Acquisitions

Kontakta Eero

Vår Vision: Den ledande partnern i energiomställningen

Läs mer