Energieffektivitet

Ökad energieffektivitet stärker industrins konkurrenskraft

En effektivare energianvändning gynnar ofta både klimatet och ekonomin. Så innan vi bygger ny energiproduktion ser vi alltid till att våra kunder får ut det mesta av den energi de redan har. När vi gör det hjälper vi till att förbättra både energi- och kostnadseffektiviteten per produkt. Ibland kan det även öppna nya dörrar till ökad produktionskapacitet – utan att våra kunder behöver göra onödiga investeringar i ny infrastruktur. Vi gör det möjligt bland annat genom att fokusera på återvinning och återanvändning av spillvärme.

Våra tjänster för effektiv energi

Att använda sådant som finns mitt framför näsan

Det är lätt att bli hemmablind. Företag i allmänhet, och industrier i synnerhet, genererar ofta olika strömmar av överskottsvärme som de inte är medvetna om eller av olika anledningar inte har möjlighet att ta vara på. Vi hjälper våra kunder att välja rätt teknik för att ta vara på spillvärme från ett kylningssteg, avloppsvatten, rökgaser och ibland ventilationsluft. Som energipartner är vårt mål att göra våra kunder mer konkurrenskraftiga, och effektivare energi är ett naturligt först steg mot att uppnå det.

Energieffektiv teknik och smarta lösningar

När det gäller industriell energianvändning spelar även de minsta detaljerna roll. Genom att introducera ny, men beprövad teknik för effektiv energi så kan vi utmana våra kunder att hela tiden bli bättre. Vi utvecklar lösningar som står sig över tid. Eftersom vi äger våra anläggningar kan våra kunder lita på att vi inte kompromissar med kvaliteten. Vi har till exempel minskat behovet av primärenergi för flera kunder genom att införa en modern och högeffektiv metod för förångning, kallad MVR (”Mechanical Vapor Recompression”).

Lokal samverkan och industriell symbios

Ibland är den enes skräp den andres skatt som det engelska uttrycket ”One man’s trash is another man’s treasure” fritt översatt betyder. Tittar man bortom det egna företagets gränser kan man upptäcka att grannen vill bli av med precis det som ni behöver. Det kan vara en industri som genererar stora mängder spillvärme, även kallad restvärme, som de inte behöver själva eller andra restprodukter eller avfallsströmmar som de inte kan ta vara på själva. Adven har lång erfarenhet av att samarbeta med industrier och lokala fjärrvärmenät. I Sverige tar vi exempelvis vara på överskottsvärme från stål- och massa- och pappersindustrin för att värma upp tusentals bostäder och företag. Ett smart sätt att använda resurser, tycker vi.

Med stort engagemang och hög kompetens kunde Adven hjälpa oss på Cytiva att på kort tid lösa problemet med stundtals höga avloppstemperaturer. Med en relativt komplex anläggning kan nu temperaturen på avloppsvattnet regleras och dessutom kan värmen tillföras våra fastigheter för minskad energianvändning vilket bidrar till att nå våra uppsatta miljömål.

Joel Kröjs
Energi Controller på Cytiva i Uppsala
Läs berättelse

Hur vi arbetar

Läs mer

Energy as a Service® är vår modell för skräddarsydda, långsiktiga och smarta samarbeten. Vi utvecklar, bygger, äger och driver ny och befintlig infrastruktur inom energi och vatten för industrier och stora fastigheter. Vi tar fullt ansvar för alla delar i värdekedjan och arbetar nära våra kunder under hela samarbetsperioden.

Läs mer

1. Utveckla

Våra experter skräddarsyr en lösning baserad på ett helhetsperspektiv på kundens energi- och vattenanvändning – och framtida behov.

2. Bygga och Äga

Vi gör verklighet av projektet genom att ta hand om investeringen och projektleda byggfasen på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

3. Drift och Underhåll

Vår erfarna O&M-personal driftar anläggningen lokalt och säkerställer tillgänglighet med 24/7 fjärrövervakning.

4. Förbättra

Allteftersom kundens verksamhet – och världen – förändras, gör vi ständiga förbättringar under hela avtalsperioden.