Cirkulär ekonomi i decennier av samarbete

2023-12-13
Samarbetsberättelser Industrier Massa & papper Fjärrvärme

Advens samarbete med skogs- och industribolaget SCA i Timrå sträcker sig långt tillbaka i tiden. I över 40 år har bolagen samarbetat för att ta vara på restprodukter och effektivisera industriprocesserna i världens största produktionsanläggning för blekt barrsulfatmassa. Ett partnerskap som säkrar att inga resurser går till spillo.

– Det blir en energiförsörjning med väldigt låga utsläpp och definitivt en låg andel av fossilt bränsle. Det blir en väldigt grön och ren energileverans till Timrå, menar Jens Olsson, Teknisk direktör SCA.

SCAs fabrik Östrand i Timrå har världens största produktionslinje för blekt barrsulfatmassa med kapacitet att producera runt 900 000 ton massa per år. Från sulfatmassaprocessen framställs både grön el, tallolja och terpentin. Genom samarbetet kan även restvärmen tillsammans med biobaserad ångvärme omvandlas till fjärrvärme.

Cirkulär ekonomi förädlar spill

SCA har sedan samarbetet inleddes sålt restvärme till Adven. Under samarbetets gång har fjärrvärmenätet byggts ut och sträcker sig nu hela vägen till SCAs egen produktionsanläggning där lokalerna värms av fjärrvärme. Samarbetet sluter cirkeln i en lösning där både Timrå samhälle och de båda bolagen är beroende av varandras framgångar. För Timrå innebär samarbetet lokalproducerad värme från restprodukter tillsammans med grön ångvärme som värmer kommunen och skapar arbetstillfällen. Det här samtidigt som värmen håller ett lågt klimatavtryck.

– För mig är vårt samarbete ett exempel på hur en restprodukt kan bli en värdefull resurs för någon annan. Fjärrvärmen blir länken som binder samman industrins processer med samhällets behov, säger Björn Tingelöf, kundansvarig på Adven.

Resurshushållning för båda parter

När samarbetet mellan Timrå kommun och SCA inleddes för över 40 år sedan användes värmepumpar för att höja temperaturen på restvärmen. Under åren har produktionsprocesserna effektiviserats för att både spara energi och för att kunna leverera restvärme av högre kvalité där mer värme kan återvinnas. Idag är energileveransen som Adven köper in högtempererad och består av restvärmeströmmar värmda med ånga när behov av högre temperaturer finns. På så sätt kan restvärmen direkt sändas ut i fjärrvärmenätet.

– Kan vi sätta värde på de värmeströmmar vi har inne på bruken och skapa värde i samhället är det nyttigt. Vi får möjlighet att energioptimera och utveckla våra processer om det finns en kund och köpare som behöver det, tillexempel fjärrvärmen, förklarar SCAs Jens Olsson.

Produktion av barrsulfatmassa är en process med hög energiomsättning. Av den tillförda vedråvaran blir cirka 50% sulfatmassa och resterande del blir till olika energiprodukter. När SCAs restprodukter får ett ekonomiskt värde ställs krav på kvalitet och bolaget får fördelar av att effektivisera produktionsprocesserna ytterligare. Genom ständiga energieffektiviseringar kan SCA utvinna grön el motsvarande 1 TWh per år vid full massaproduktion och fjärrvärme som Adven kan köpa för att värma Timrå kommun.

– Att samverka med omkringliggande samhälle är viktigt för oss. I detta fall blir det resurshushållning utifrån att samhället kan värmas med energikällor som redan finns tillgängliga hos oss. Inom SCA vill vi sätta så högt värde som möjligt på våra energikällor. Att uppgradera restvärme till fjärrvärme är ett sådant exempel. Det frigör samtidigt till exempel fiberråvara som vi kan nyttja till än mer högvärdiga produkter som bidrar i den gröna omställningen och minskar samhällets klimatavtryck. På så vis skapar det dubbel nytta för oss, menar Jens Olsson.

Samarbete snabbar på omställningen

Istället för att konkurrera om bränslen hjälps bolagen åt för att minska energiåtgången och skapa hållbarare värme som samhället får ta del av. Resultatet blir värme producerad av biobränslen från bruket, så lokalt som det går. Något som inte hade varit möjligt utan samarbete.

– Cirkulära lösningar kan bli verklighet genom relationer och samarbeten. När invånarna, näringslivet, industrierna och ägarna för infrastruktur tillsammans hittar samarbetsformer, likt det här exemplet, kan vi minska både samhällets resursanvändning och miljöpåverkan avslutar Advens Björn Tingelöf.

Faktaruta:

Även för Sverige har fjärrvärmen varit viktig för omställningen. Bland annat var fjärrvärmebranschens omställning den största anledningen att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet menar Energiföretagen. Läs mer här!