Återanvändning och återvinning av restprodukter och avfallsströmmar

Cirkulär ekonomi i industrin – mot minskat spill

Nästan alla industriprocesser genererar restprodukter i någon form – råmaterial, avloppsvatten, spillvärme, slam eller kemikalier. Vissa kallar dessa strömmar ”avfall”. På Adven tror vi att det bara är avfall om det hamnar på deponi. Det vi gör är att vi hjälper våra kunder att få ut det mesta av sina restprodukter så att de ta ytterligare kliv mot uppsatta mål om minskat spill i verksamheten och ökad cirkularitet. På så sätt bidrar vi tillsammans till att öka resurseffektiviteten på lokal och regional nivå, vilket även får en positiv effekt globalt.

Våra cirkulära tjänster

Bli självförsörjande på bränsle

Spillvärme är förmodligen den vanligaste restprodukten i industrin. Utöver den, finns det vanligtvis fler som går att återanvända och återvinna. Vi har hjälpt flera industripartners att ta vara på organiska restprodukter genom att återanvända dem som bränsle i den egna energiproduktionen. Det finns särskilt stor potential inom livsmedels- och dryckesindustrin, där vi till exempel har stöttat en havreproducent att bli självförsörjande på bränsle genom att återanvända de överblivna havreskalen från produktionen.

Värde från restprodukter

Många industriprocesser kräver stora mängder kemikalier, exempelvis inom batteritillverkning eller i skogsindustrin. Vanligtvis hamnar förbrukade kemikalier och substanser i avloppsvattnet från industrianläggningen – och går till spillo. Vi vet att med modern teknik är det möjligt att ta vara på dessa värdefulla produkter och nyttja cirkulär ekonomi. Vi kan hjälpa till att bearbeta olika typer av restströmmar för att öka deras värde och ge ytterligare, och oväntade, intäkter. Vi har hjälpt flera industripartners att koncentrera näringsämnen från avloppsvatten och att omvandla slam till gödningsmedel för lantbruket. Även salter i avloppsvattnet går att återvinna och bearbetas till värdefulla kemikalier, såsom natriumhydroxid eller svavelsyra. Genom att återvinna dessa värdefulla ämnen säkrar man tillgången lokalt samt minskar risker kopplade till globala råvarupriser.

Energiåtervinning från komplexa och farliga avfallsströmmar

Ibland är restprodukterna mer komplexa eller farliga och då är återanvändning eller återvinning inte ett alternativ, då måste de destrueras. Vi strävar alltid efter bästa möjliga lösning beroende på vilket typ av avfall det gäller. Genom att omvandla avfallet till energi bidrar vi till att avgifta samhället på ett säkert och kontrollerat sätt. Energin återvinns i våra värmeverk och används för uppvärmning av både bostäder och företag – på ett mycket effektivt sätt. Vi, liksom våra kunder, tycker det är viktigt med spårbarhet. Därför vet våra kunder alltid exakt var och för vem avfallet skapar värde. Inget går förlorat och resurser används på bästa möjliga sätt.

Det går mycket havre genom kvarnen, och havrekärnorna måste skiljas från skalet. Nu kan vi använda biprodukten till energiproduktionen. Det innebär att vi blir självförsörjande både när det gäller ånga för produktionen och värme för kvarnen.

Vesa Arjanmaa
Fabrikschef på Raisio Group

Hur vi arbetar

Läs mer

Energy as a Service® är vår modell för skräddarsydda, långsiktiga och smarta samarbeten. Vi utvecklar, bygger, äger och driver ny och befintlig infrastruktur inom energi och vatten för industrier och stora fastigheter. Vi tar fullt ansvar för alla delar i värdekedjan och arbetar nära våra kunder under hela samarbetsperioden.

Läs mer

1. Utveckla

Våra experter skräddarsyr en lösning baserad på ett helhetsperspektiv på kundens energi- och vattenanvändning – och framtida behov.

2. Bygga och Äga

Vi gör verklighet av projektet genom att ta hand om investeringen och projektleda byggfasen på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt.

3. Drift och Underhåll

Vår erfarna O&M-personal driftar anläggningen lokalt och säkerställer tillgänglighet med 24/7 fjärrövervakning.

4. Förbättra

Allteftersom kundens verksamhet – och världen – förändras, gör vi ständiga förbättringar under hela avtalsperioden.