Världens största anläggning för flytande biogas blir mer effektiv

2023-03-14
Samarbetsberättelser Industrier

Världens största anläggning för produktion av flytande biogas drivs av Biokraft utanför Skogn. I dagsläget ersätter man användningen av fossilt drivmedel i en omfattning som ger en utsläppsbesparing på 30 000 ton CO2-ekvivalenter per år. Genom samarbetet med Adven utökas den redan cirkulära affärsmodellen genom att Adven indunstar restvattnet från produktionen. Detta innebär att Biokraft på ett effektivt sätt kan ta tillvara på värdefulla näringsämnen i sina restflöden som sedan kan återanvändas som biogödsel i jordbruket.

Biokrafts fabrik i Skogn byggdes 2017 precis intill Norske Skogs pappers- och massabruk, som Biokraft har viktiga utbyten med vad gäller råvaror. Fabriken är strategiskt placerad mitt i Norge vid Trondheimsfjorden för att möjliggöra effektiva transporter till och från hela landet.

Trygghet och flexibilitet

Biokraft och Adven tecknade 2016 ett avtal om leverans av indunstning som en tjänst och Advens indunstningsanläggning driftsattes 2018. Terje Hyldmo är kommersiell chef och chef för affärsutveckling på Biokraft. Hans uppdrag är bland annat att identifiera innovativa och lönsamma utvecklingsmöjligheter, ibland genom nya partneravtal. Redan under planeringsfasen av den nya biogasfabriken var behovet av indunstning tydligt.

– En av anledningarna till att vi valde Adven som partner för indunstningen var att de levererar lösningen som en tjänst, berättar Terje. De har hela ansvaret för underhåll och övervakning av anläggningen vilket skapar trygghet för oss. Detta kan bli ännu mer viktigt i det fall vi bygger ut fabriken och får ännu mer att tänka på för vår del. En annan viktig faktor var flexibiliteten som Adven erbjuder i det fall vi behöver höja produktionskapaciteten, vilket vi kommer att göra inom en snar framtid.

Mot ett grönt och cirkulärt Norge

Filosofin för Biokraft har ända sedan starten varit att bli en del av det gröna skiftet i Norge och omställningen mot en ny och cirkulär ekonomi.

– Utgångspunkten i vår affärsmodell är att ta tillvara på restavfall med högt energivärde med få alternativa användningsområden från bland annat fisk- kött- och livsmedelsindustrin, förklarar Terje.

Biokraft processar avfallet till biogas som sedan behandlas och förädlas till ett biobaserat flytande drivmedel som kan användas i den tunga transportindustrin. Idag ersätter man användningen av fossilt drivmedel i en omfattning som ger en utsläppsbesparing på 30 000 ton CO-ekvivalenter per år.

 

Samverkan utökar den cirkulära affären och gör den lönsam

Partnerskapet med Adven innebär att Biokraft på ett effektivt sätt kan ta tillvara på sitt eget avfall. Biogasproduktion genererar nämligen stora volymer restvatten och i Biokrafts fall handlar det om cirka 160 000 kubikmeter per år. Vätskan innehåller fosfor, kväve och andra näringsämnen som går att återanvända i jordbruket som gödningsmedel. Indunstningslösningen som Adven installerat hos Biokraft är baserad på MVR-teknik vilket är ett betydligt mer energieffektivt sätt att indunsta restflöden på jämfört med traditionella metoder.

– Indunstningen är avgörande för att det ska vara lönsamt för oss att ta vara på näringsämnena i våra restflöden, förklarar Terje. Advens indunstningslösning tar bort cirka 90 procent av vattnet vilket gör gödningsmedlet kostnadseffektivt att transportera och lättare att hantera för bönderna. Vad gäller miljönytta håller vi just nu på att kartlägga effekten av att använda biogödsel istället för konstgödsel.

Det pågår många forsknings- och utvecklingsprojekt på Biokraft och man ser med spänning på framtiden då efterfrågan på biobaserat drivmedel ständigt ökar.

– Skulle vi bygga nya fabriker på fler ställen i Norge kommer vi absolut se på möjligheten att ha Adven som leverantör, inte bara av indunstning utan även av andra energi- och vattenrelaterade tjänster som kan behövas i framtiden, avslutar Terje.