Elpanna och solkraftverk för Mirka närmre klimatmål

2023-09-15
Nyheter Fastigheter

Adven och Mirka har inlett ett projekt som ska föra Mirka ännu närmare sina klimatmål. Förutom hållbarare energiförsörjning kommer Mirka att ha tillgång till ett smart kontroll- och rapporteringssystem för energiproduktionen. Ett projekt som har fått stöd från arbets- och näringsministeriet i Finland.

Adven har genom sin affärsmodell ”Energy as a Service®” producerat energi till Mirka sedan början av 2000-talet. På Mirkas största fabrik i Jeppo, Finland, producerar Adven både energi och ånga i sin energianläggning. Dessutom omfattar Advens tjänst värmeåtervinning och rening av processvatten från Mirkas produktionsprocesser.

Det huvudsakliga bränslet som används i energiproduktionen utvinns från avfallsströmmar som genereras i Jeppos produktion, såsom spillbitar av slippapper. Anläggningen bränner cirka 3500 ton energiavfall per år, och istället för att hamna på deponi omvandlas avfallströmmarna till ånga.

Mirkas fabriksområde i Jeppo, Finland, bredvid Advens energianläggning. Foto: Mirka.

Utöver energianläggningen stöds Jeppos energiproduktion av en reservanläggning som för närvarande använder tre olika gaser som bränsle: gasol, biogas och biometan. Biogasen som används i reservanläggningen hämtas från en stamledning från det lokala biogasföretaget Jepuan Biokaasu Oy, vars biogasanläggning ligger tre kilometer från Mirka-anläggningen.

Elektrifiering minskar utsläpp från energiproduktionen

Målet med det nya projektet, som startar hösten 2023, är att fokusera på att ställa om reservkraftverket och att ersätta fossil flytande gas mot el. Projektet har fått stöd på cirka 0,96 miljoner euro från arbets- och näringsministeriet i Finland.

– Vi strävar ständigt efter att förbättra energieffektiviteten i vår produktion och minska miljöpåverkan inom alla produktionsområden. Vi utökar våra produktionsanläggningar efter växande efterfrågan, där större produktionsanläggningar också ökar vårt energibehov. När behovet ökar skulle användningen av gasol också öka i vår energiproduktion, men med Advens lösning kan vi tvärtom minska användningen av gasol, säger Jari Lemberg, projektansvarig på Mirka.

Under projektet kommer Adven att installera en 10 MW elpanna för reservanläggningen, som kommer att täcka reservanläggningens energiproduktion. När den nya pannan står klar kommer koldioxidutsläppen från energiproduktionen att minskas med cirka 5 500 ton per år.

Elpannan producerar ånga med hjälp av el, där en del av elbehovet kan utvinnas lokalt på Jeppo-fabriken. Förutom elpannan bygger Adven också ett markmonterat solkraftverk motsvarande 2,5 MWp bredvid fabriken. Kraftverket producerar cirka 2 000 MWh solel årligen.

 

Intelligent ERP- och rapporteringssystem

Under projektet kommer Adven också att utveckla ett modernt ERP- och rapporteringssystem för energiproduktionen. Systemet tar fram förfinad förbrukningsdata, som gör det möjligt för Mirka att se den exakta energiförbrukningen och miljöpåverkan för var och en av sina produktionslinjer i realtid. Systemet övervakar också timpriserna på el och deltar i reserv- och reglermarknaden för el i Finland.

I praktiken gör systemet det möjligt för Mirka att se till att deras energiproduktion alltid använda är prisvärd och miljövänlig. När elpriset är högt och elnätet överbelastat övergår produktionen till att använda biogas, och omvänt, när elpriset är lågt och mer el produceras än vad som behövs används el.

– Systemet som vi har utvecklat tillsammans med vår partner ger realdata som visar kundens energiförbrukning och miljöpåverkan. Kunden kan härleda datan till produktionsvolymerna för respektive produkter per linje eller avdelning. Vi tror att datan kommer att skapa mervärde, eftersom den ökar transparensen genom att räkna ut vad koldioxidavtrycket blir för industrins egentillverkade varor, säger Jani Moisanen, Account Manager på Adven.

Projektet beräknas vara klart i slutet av 2024.

Information om projektet:

  • 10 MW elpanna
  • Solkraftverk som producerar solel motsvarande 2000 MWh per år
  • Minskar koldioxidutsläppen från energiproduktionen med cirka 5 500 ton per år
  • ERP och rapporteringssystem för att övervaka energiförbrukningen och elmarknaden
  • Arbets- och näringsministeriet i Finland stödjer projektet
  • Projektet kommer att genomföras i två delar: våren 2024 beräknas solkraftverket vara i drift och i slutet av 2024 kommer resterande delar av projektet att vara klart

För mer information, vänligen kontakta:

Adven Oy, Jani Moisanen, Account Manager, jani.moisanen@adven.com

Mirka Oy, Jari Lemberg, projektasvarig, jari.lemberg@mirka.com

Läs mer: