Näin hyödynnät tuotannon sivuvirtoja

20.7.2023
Artikkelit Teollisuus

Ilmastonmuutos ja energiakriisi saavat yritykset pohtimaan yhä enemmän saatavilla olevia resursseja, sekä miten niitä voisi hyödyntää mahdollisimman järkevästi ja tehokkaasti. Teollisuudessa tuotannossa syntyvistä sivutuotteista ja jätteistä voidaan saada liiketoiminnalle kannattava resurssi, jopa tulonlähde.

Hukkalämmön, lietteen, jäteveden ja teollisuusprosessien sivutuotteiden käyttö energianlähteenä – nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, joissa Adven on yhteistyössä eri teollisuusyritysten kanssa onnistunut lisäämään tuotannon energiatehokkuutta, saavuttamaan energiansäästöjä, madaltamaan ympäristövaikutuksia ja vähentämään sijoitettavan jätteen määrää. Tästä kiittää liiketoiminnan lisäksi niin ympäristö kuin yhteiskunta.

Seuraavaksi esitellään muutamia käytännön esimerkkejä resurssitehokkuuden parantamiseksi ja miten tuotannon sivuvirtoja kannattaa hyödyntää energiantuotannossa:

Energiaa kauran kuoresta – Hankkijan kiertotaloutta edistävä energiaratkaisu

Suomalainen maatalouteen liittyvien tuotteiden kauppa- ja palveluketju Hankkija, joka tuottaa myös teollista rehua, käytti aiemmin nestekaasua höyryn valmistuksen polttoaineena. Polttoaineiden hintojen noustessa Hankkija alkoi kuitenkin etsiä ratkaisuja vaihtoehtoisille polttoaineille energiantuotannossa, ympäristöstä tinkimättä.

Eläinten rehun tuotantoprosessissa kauran kuoret muodostuvat sivutuotteena. Yhteistyössä Advenin kanssa kartoitettiin energiantuotannon uudelleenjärjestelymahdollisuudet ja valittiin ratkaisu, jossa tehtaan kaurankuorijäämiä voitaisiin käyttää uusiutuvana polttoaineena höyryntuotantoprosessissa.

Tätä ratkaisua varten Adven rakensi Hankkijalle bioenergiakattilan.

Kaurankuoria ei tarvitse enää kuljettaa mihinkään, ja myös tuotantomme kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys paikallisen uusiutuvan energialähteen muodossa paranivat.

Jarno Erkamaa
Hankkijan Turun tehtaan johtaja

Kaurankuorien polttotekniikka vaatii erityisosaamista, mutta Advenin aiempi kokemus mahdollisti ratkaisun toteuttamisen. Adven on nimittäin aiemmin perustanut samankaltaisen energiakeskuksen, jossa höyryä tuotetaan ohran kuorista.

Hankkijalle suunniteltu energiaratkaisu mahdollisti nestekaasun (LPG) korvaamisen suurelta osin energiantuotannon polttoaineena, ja Hankkijan tarvitsema energia tuotetaan nyt valtaosin uusiutuvilla ja kierrätetyillä polttoaineilla. Varapolttoaineena kaurankuorijauholle on puupelletti. Lisäksi höyryntuotantoon jätettiin nykyinen nestekaasukattila vara- ja huipputilanteita varten.

Hankkijan energiaratkaisu on kiertotaloutta parhaimmillaan. Lue lisää: Kaurankuoresta energiaa Hankkijan Turun tehtaalla | Adven

Kaurasta saa energiatehokasta polttoainetta.

Sivutuotteiden käyttö energiantuotannossa nollasi päästöt – Raisio-konsernin energiaratkaisu

Raisio-konsernin Nokian jauhomyllyyn otettiin käyttöön uusi kattilalaitos, joka käyttää polttoaineenaan kaurankuoria. Tuotannon jätteen muuntaminen energiaksi mahdollisti energiantuotannon hiilineutraaliuden.

Raision edustaja Jukka Heinänen korostaa, että tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen energianlähteenä alensi myllyn energiakustannuksia ja edisti ympäristötavoitteita. Lisäksi lisäetua tuo, että polttoainetta ei tarvitse enää kuljettaa muualta, eikä tuotanto ole riippuvainen polttoaineiden hintojen muutoksista.

Uuden kattilalaitoksen valmistuttua aiemmat laitteet jätettiin kattamaan vara- ja huippukuormat ja polttoaine korvattiin biokaasulla. Aiemmin energiantuotanto tuotti noin 1000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa, mutta muutoksen jälkeen päästöt putosivat käytännössä nollaan.

– Kattilatekniikka ja energiantuotanto ovat kehittyneet, joten energiaa on nyt helpompi tuottaa polttoaineista, jotka eivät aiemmin soveltuneet tähän tarkoitukseen. Etsimme jatkuvasti yhdessä asiakkaidemme kanssa ratkaisuja sivuvirtojen ja jätteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen, tämä on selvästi kasvava trendi, kertoo Advenin asiakkuuspäällikkö Jari Ojala.

Lue lisää, miten Raision tuotannon päästöt saatiin hiilineutraaliksi: Raision Nokian myllylle hiilineutraali bioenergiaratkaisu | Adven

Kaurahiutaleiden sivutuotetta, kauran kuorta, käytetään Raision Nokian myllyn energiantuotannossa.

Jäähdytysveden kulutus väheni – Nammo Vihtavuorelle suljettu vesikierto

Nammo Vihtavuoren ruutitehdas Vihtavuoressa lähellä Jyväskylää käyttää läheisen Siikajärven vettä jäähdytyksen tuotantoprosesseihin. Yhtiö etsi ratkaisua järven vedenpinnan laskuun sekä keinoja säästää energiaa.

Adven rakensi laitokselle energiaratkaisun, jossa hyödynnetään aiemmin hukkaan mennyttä energiaa. Sen sijaan, että tuotantoprosessin aikana lämpenevä jäähdytysvesi olisi päästetty takaisin järveen, sama vesi kiertää nyt jäähdytysjärjestelmässä.

Saavutimme energiansäästötavoitteen ja pystyimme hyödyntämään jäännösenergiaa. Energiakumppania valitessamme meille oli tärkeää, että kumppani tarjoaa koko paketin kokonaispalveluna. Meidän ei tarvinnut rahoittaa investointia itse, vaan teimme pitkäaikaisen sopimuksen, ja Adven itse huoltaa laitteet ja varmistaa ratkaisun toimivuuden.

Ilkka Heikkilä
Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja

Jäähdytyksen ”jätteenä” syntynyt lämpö otetaan talteen ja syötetään alueen kaukolämpöverkkoon. Energiaratkaisu hyödyntää nyt tehokkaasti aiemmin hukkaan mennyttä lämpöä, joka vastaa määrältään 250 omakotitalon energiankulutusta.

Uusi suljettuun vesikiertoon perustuva energiaratkaisu mahdollisti jäähdytysveden kulutuksen vähentämisen ja järven vedenpinnan palauttamisen.

Lue lisää Nammon vesiratkaisusta: Ruutitehdas Nammo Vihtavuoren vedenkulutus puolittui | Adven

Nammon ruutitehtaan jäähdytysveden kulutus vähentyi suljetulla vesikierrolla.

Jätevedestä uusiutuvaksi energianlähteeksi

Useat yritykset selvittävät mahdollisuuksia hyödyntää tuotantoprosessien jätevesiä energiantuotannossa. Jätevedenkäsittelyn aikana muodostuu jätevesilietettä.

Tästä orgaanisesta puhdistamolietteestä voidaan tuottaa biokaasua, joka muistuttaa maakaasua, mutta kuuluu uusiutuviin energianlähteisiin.

Puhdistamolietteen ja muiden jäännösten jälleenkäsittely mahdollistaa jätteen syntymisen vähenemisen ja uuden arvon luomisen. Tämä voi vähentää yrityksen energia- ja jätehuoltokustannuksia merkittävästi.

Teollisuusyritys, joka haluaa siirtyä käyttämään uusiutuvia energianlähteitä, varmistaa polttoainetyypin sopivuuden, hyödyntää hukkaa ja jätettä sekä lisätä energiatehokkuuttaan, Adven auttaa etsimään eri vaihtoehtoja ja löytämään pitkällä aikavälillä sopivimman energiaratkaisun.

Näin Advenin Energy as a Service® – energia palveluna -kumppanuusmalli toimii

Adven arvostaa vahvoja ja pitkäaikaisia kumppanuuksia, ja Energy as a Service® -kumppanuusmalli kattaa koko arvoketjun.

Energy as a Service® -mallin osa-alueet

Kumppanuus alkaa asiakkaidemme prosessien, toiminnan ja tarpeiden syvällisellä analysoinnilla. Energia-asiantuntijoistamme koostuva omistautunut tiimimme suunnittelee optimaalisen ratkaisun mille tahansa teollisuusyritykselle tai kiinteistöyhtiölle – räätälöidysti erityistarpeet huomioiden. Kumppanuutemme vahvistetaan pitkäaikaisella palvelusopimuksella, joka kattaa arvoketjun kaikki vaiheet suunnittelusta ratkaisun parantamiseen.

Adven tarjoaa tarvittavan pääoman energiahankkeen toteuttamiselle ja tekee investointeja, minkä vuoksi asiakkaat voivat keskittää varansa sen sijaan oman toimintansa kehittämiseksi. Adven hoitaa yhteistyön tavarantoimittajien kanssa tehokkaasti ja varmistaa suunnitellun rakentamisen ja energialaitoksen toiminnan.

Kokenut huoltotiimi valvoo energiakeskuksen toimintaa nykyaikaisen 24/7 ohjauskeskuksen kautta ja reagoi tarvittaessa välittömästi. Adven varmistaa myös turvallisen ja tehokkaan toiminnan säännöllisillä tarkastuksilla paikan päällä.

Adven kehittää ja parantaa palvelua jatkuvasti yhteistyössä asiakkaan kanssa palautteen, muuttuvien tarpeiden ja uusien teknologisten mahdollisuuksien perusteella.