Metalli-, mineraali- ja kaivannaisteollisuus

Energia- ja vesialan asiantuntemuksemme hyödyttää kaivannais-, metalli- ja mineraaliteollisuutta

Kaivannaisteollisuudessa käytetään valtavia määriä vettä eri tarkoituksiin, yhtenä esimerkkinä malmin rikastaminen. Prosessivedet on tarpeen puhdistaa ja käsitellä kestävällä tavalla, jotta arvokkaat kemikaalit ja mineraalit saadaan talteen.

Lisäksi sula metalli tuottaa runsaasti hukkalämpöä, jonka hyödyntämispotentiaali on valtava. Tuemme asiakkaitamme esimerkiksi teollisuusvesien käsittelyyn ja materiaalien sekä sivujakeiden talteenottoon liittyvillä ratkaisuilla, joiden avulla voidaan saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä sekä positiivisia ympäristövaikutuksia.

Akkukemikaalitehtaan suunnittelussa on pyritty energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja tämän uuden energiayhteistyön myötä pystymme alentamaan käytettävän energian hintaa ja samalla korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvalla energialla osana suomalaista metsäteollisuuden arvoketjua

Pertti Pekkala
Terrafamen projektipäällikkö

Näin luomme lisäarvoa

Jos ylijäämälämpöä ja vettä syntyy paljon, myös mahdollisuudet mittaviin kustannussäästöihin ja pienempiin päästöihin kasvavat merkittävästi. Ratkaisuissamme yhdistyvät vedenkäsittely, energiatehokkuus ja sivujakeiden tehokas käyttö. Sivujakeiden tehokas talteenotto tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Teollisuusvesien käsittely vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Tehokas energiantuotanto tarkoittaa myös ennustettavaa kassavirtaa

Sivujakeiden talteenotolla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pienemmät päästöt

Teollisuusvesien käsittely vastuullisesti ja kustannustehokkaasti

Kaivannaisteollisuudessa on yleensä valtavasti potentiaalia pienentää vesijalanjälkeä, säästää vettä ja vähentää kemikaalien kulutusta. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan merkittäviä kustannussäästöjä ja pienentämään vesijalanjälkeä suljettujen vesikiertojen avulla. Tehokkaiden metallien ja kemikaalien talteenottoratkaisujen avulla voidaan myös pienentää kemikaalien kulutusta sekä ravinne-, metalli- että kemikaalipäästöjä.

Tehokas energiantuotanto tarkoittaa myös ennustettavaa kassavirtaa

Kaivannaistuotanto on mittakaavaltaan aina suurta, joten myös energiantuotannon rakentamisen, kehittämisen tai laajentamisen vaatimat investoinnit ovat mittavia. On erittäin tärkeää ratkaista kaivannaisteollisuuden energiantuotannon haasteita sekä parantaa energiatehokkuutta etenkin syrjäisissä ja haasteellisissa paikoissa, joissa kaivokset usein sijaitsevat. Kumppanuus Advenin kanssa ja tarjoamamme Energy as a service® malli varmistavat ennustettavan kassavirran ja pääoman tehokkaan käytön. Ratkaisuihin voidaan liittää myös hukkalämmön talteenotto ja se tarkoittaa merkittäviä kustannussäästöjä ja vähentää primäärienergian tarvetta. Maanalaisessa kaivostunnelissa lämmitys- ja ilmanvaihtoratkaisut ovat kriittisiä, jotta työympäristö on turvallinen ja miellyttävä.

Sivujakeiden talteenotolla uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pienemmät päästöt

Kaivannaisteollisuudessa syntyy suuria määriä kemikaalijakeita sekä hiilidioksidi- ja hiilimonoksidipäästöjä. Tuemme asiakkaitamme metallien, kemikaalien ja hiilidioksidin talteenotossa, puhdistuksessa ja valorisaatiossa sekä sivujakeiden valjastamisessa täysin uusiksi tuotteiksi, kuten hiilidioksidiksi, ureaksi, metanoliksi tai muurahaishapoksi. Sivujakeiden talteenotto ei ainoastaan tuo kustannussäästöjä ja lisätulomahdollisuuksia, vaan se myös parantaa sidotun pääoman tuottoa. Tämänkaltaiset kiertotalousratkaisut vähentävät usein myös tuotannon päästöjä ja tukevat asiakkaidemme vastuullisuustyötä.

Teemu Helistekangas

Industry Lead, Chemical & Pharma

Adven Linkedin