Tietosuoja

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Olemme sitoutuneita huolehtimaan yksityisyydestäsi ja suojelemaan henkilötietojasi. Noudatamme yksityisyydensuojan periaatteita EU:n tietosuojakäytäntöjen mukaisesti (EU’s General Data Protection Regulation 2016/679, GDPR).

Tietosuojakäytäntöjen mukaisesti, sinulla on oikein saada halutessasi tietoa henkilötietojesi käsittelystä, kuten minkälaista tietoa käsittelemme, mihin tarkoitukseen ja mitkä ovat tietojen käsittelyn lailliset perusteet. Sinun tulisi tietää myös tietosuojakäytäntöjen mukaisista oikeuksistasi.

Alla olevista tietosuojaselosteista, jotka päivitämme säännöllisin väliajoin, löydät tarkempaa tietoa Advenin käytänteistä henkilötietojen käsittelyyn liittyen.

Terms and Conditions

Tältä sivustolta löydät seuraavat tietosuojaselosteet:

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

ADVEN OY

KARHUMÄENKUJA 2

01530 VANTAA, FINLAND

(jäljempänä ”me” tai ”Adven”)

ja sen seuraavat konserniyhtiöt:

Adven Holding Oy (2729545-1), Adven Group Oy (2729543-5),

Huittisten Lämpö Oy (0705332-4), Sastamalan Lämpö Oy (1563040-0), Tuusniemen Aluelämpö Oy (1095236-3),

Nummelan Aluelämpö Oy (0603340-1), Kausalan Kaukolämpö Oy (3297299-8)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Miika Oksanen

Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa

Tel. +358 40 595 1499, privacy@adven.com

Rekisterin nimi

ASIAKASREKISTERI

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen ja Advenin oikeutettu etu (esim. asiakassuhteiden ylläpitäminen, laskutus, suoramarkkinointi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • sopimuksen ja lain mukaisten oikeuksiemme varmistaminen ja suojeleminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen ja asiakkaan kanssa kommunikointi,
 • markkinointitapahtumien järjestäminen,
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten potentiaalisen asiakkaan, käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan rekisteröidyn verkkokäyttäytymistä sekä energiankulutushistoriaa ja luomme profiileja perustuen näihin tietoihin. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamiseen ja palvelujen kehittämiseen.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan, asiakkaiden työntekijöiden tai muun rekisteröidyn (esim. henkilöt, jotka osallistuvat järjestämiimme koulutuksiin tai muihin tilaisuuksiin) henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, asuinmaa, asiointikieli;
 • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y- tunnus sekä yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot, sukupuoli, asuinmaa, asiointikieli, rooli/virka ja ammatilliset kiinnostuksen kohteet;
 • Tiedot liittyen rekisteröidyn energiankulutukseen ja laitoksiin kuten energian- ja lämmönkulutustiedot sekä rakennuksiin ja mittareihin liittyvät tiedot;
 • Tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten tapahtuman nimi, aika ja paikka sekä ruoka-rajoitteet (kerätään vain rekisteröidyn suostumuksella);
 • Tiedot liittyen rekisteröidyn palveluiden sekä verkkosivustojen käyttöön, joita käytetään profilointiin kuten käytetyt palvelut ja katsellut verkkosivut, katselun/käytön kesto, palveluissa ja verkkosivuilla suoritetut toiminnot;
 • Tekniset tiedot liittyen rekisteröidyn käyttämään verkkolaitteeseen kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä;
 • Mahdolliset suoramarkkinointia koskevat kiellot ja suostumukset;
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja koskien asiakkaitamme ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn kulutusmittareista sekä jälleenmyyjiltämme ja konserniyhtiöiltämme.

Saamme tietoja koskien potentiaalisia asiakkaitamme ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, jälleenmyyjiltämme ja konserniyhtiöiltämme, hakupalveluista, sanomalehdistä ja muista uutislähteistä, sosiaalisesta mediasta, yhteystietopalveluista ja yritysten verkkosivuilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tämän rekisterin tietojen kerääminen ja päivittäminen tapahtuu manuaalisin ja/tai automaattisin keinoin.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä puolestamme ja lukuumme toimivia alihankkijoita esimerkiksi antamaan tuki- ja ylläpitopalveluita asiakkaillemme, ylläpitämään pilvipalveluita, antamaan markkinointipalveluita ja tietotekniikkainfrastruktuuria sekä toimittamaan laitteistot ja tietoverkkoyhteydet tuotteillemme ja palveluillemme. Olemme turvanneet yksityisyytesi solmimalla tarpeelliset tietojenkäsittelysopimukset alihankkijoidemme kanssa.

Luovutamme henkilötietoja julkisille tilastokeskuksille ja tietokannoille, jälleenmyyjillemme sekä samaan konserniin kuuluville yhtiöillemme. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain niin vaatiessa.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Asiakkaita koskevia tietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan, kun toimitamme palveluita asiakkaalle, ja asiakassuhteen tai palvelujen toimittamisen päättymisen jälkeen kolmen (3) vuoden ajan, mikäli laki ei muuta vaadi. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan tai päivitetään kun kyseiset tiedot on havaittu vanhentuneeksi tai kun havaitaan, että rekisteröity ei reagoi markkinointiin.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Mikäli käsittely perustuu suosumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus saada itseäsi koskevat tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai meidän väliseen sopimukseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle taholle, jolla on oikeus tutkia sinun henkilötietojesi käsittelyä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa profilointia sekä itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia, niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville kotisivuillemme päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

ADVEN OY

KARHUMÄENKUJA 2

01530 VANTAA, FINLAND

(jäljempänä ”me” tai ”Adven”)

ja sen seuraavat konserniyhtiöt:

Adven Holding Oy (2729545-1), Adven Group Oy (2729543-5),

Huittisten Lämpö Oy (0705332-4), Sastamalan Lämpö Oy (1563040-0), Tuusniemen Aluelämpö Oy (1095236-3),

Nummelan Aluelämpö Oy (0603340-1), Kausalan Kaukolämpö Oy (3297299-8)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Miika Oksanen

Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa

Tel. +358 40 595 1499, privacy@adven.com

Rekisterin nimi

TYÖNHAKIJAREKISTERI

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattaminen työoikeuden alalla;
 • Rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on esim. rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessimme hallinnointi sekä palvelukseemme hakeneiden henkilöiden (rekisteröity) hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme työnhakijarekisterin yhteydessä seuraavia työnhakijan henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, syntymäaika, henkilötunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, sukupuoli, äidinikieli;
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten yksityinen sähköpostiosoite*, yksityinen puhelinnumero, osoitetiedot;
 • rekisteröidyn hakemaan työtehtävään liittyvät tiedot kuten haettavan työtehtävän tiedot mukaan lukien tiedot työsuhteen muodosta ja laadusta sekä tiedot työnhakuprosessissa nimetystä vastuuhenkilöstä, palkkatoive tai -ehdotus, työsuhteen alkamispäivä;
 • rekisteröidyn työnhakuprosessin yhteydessä rekisterinpitäjälle antamat muut tiedot itsestään, taustastaan ym. kuten kuva, opiskelu- ja muut koulutukseen liittyvät tiedot, työhistoriaa koskevat tiedot, kielitaito, muu erityisosaaminen, kuvaus henkilökohtaisista ominaisuuksista, erilaiset todistukset ja arvioinnit sekä viittaukset Internetistä löytyviin portfolioihin, profiileihin tai muihin lähteisiin sekä referenssit;
 • rekisteröidyn rekrytointiprosessin etenemistä koskevat tiedot kuten tiedot tulossa olevasta jatkohaastattelusta tai rekrytointiprosessin keskeytymisestä;
 • mahdolliset muut tiedot, jotka rekisteröity itse on vapaaehtoisesti antanut rekisterinpitäjän työnhakuprosessin yhteydessä tai jotka rekisteröity on julkaissut työnhakutarkoituksessa (esim. LinkedInissä).

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sille, että voimme edetä työnhakuprosessissa.

Mistä saamme tietoja?

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen työnhakija. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa. Käytämme tarvittaessa myös rekrytointikonsultteja.

Jättämällä työhakemuksen työnhakija antaa luvan kerätä tietojaan hänen julkisesta profiilistaan siinä laajuudessa kuin tietojen kerääminen on tarpeellista ja liittyy työssä suoriutumiseen huomioiden avoinna oleva työpaikka.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Luovutamme henkilötietoja esim. voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Voimme luovuttaa tietoja myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti esimerkiksi samaan konserniin kuuluville yhtiöillemme.

Siirrämme henkilötietoja alihankkijoillemme, jotka käsittelevät tietoja puolestamme ja lukuumme. Käytämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn seuraavissa palveluissa:

 • Henkilöstöpalvelut ja tietojärjestelmät
 • Lakipalvelut
 • Tietotekniikkapalvelut

Olemme turvanneet yksityisyytesi solmimalla tarpeelliset tietojenkäsittelysopimukset alihankkijoidemme kanssa. Olemme listanneet alihankkijoiden tyypin koska emme voi nimetä kaikkia alihankkijoitamme mm. käynnissä olevien henkilöstöprojektien takia.

Ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, emme luovuta henkilötietoja muille kuin yllämainituille kolmansille osapuolille.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme myös paperisia kopioita henkilötiedoista, jotka sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä toteuttamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Oletuksena kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää kuuden (6) kuukauden ajan niiden keräämisestä avoimien työpaikkojen täyttämiseen. Kerätyt henkilötiedot tuhotaan kolmen (3) vuoden jälkeen niiden keräämisestä. Mikäli työnhakija palkataan, hänen hakemusta varten antamat henkilötietonsa tallennetaan työntekijärekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti osaksi työntekijärekisteriä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Toimita asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät

ADVEN OY

KARHUMÄENKUJA 2

01530 VANTAA, FINLAND

(jäljempänä ”me” tai ”Adven”)

ja sen seuraavat konserniyhtiöt:

Adven Holding Oy (2729545-1), Adven Group Oy (2729543-5),

Huittisten Lämpö Oy (0705332-4), Sastamalan Lämpö Oy (1563040-0), Tuusniemen Aluelämpö Oy (1095236-3),

Nummelan Aluelämpö Oy (0603340-1), Kausalan Kaukolämpö Oy (3297299-8)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Miika Oksanen

Karhumäenkuja 2, 01530 Vantaa

Tel. +358 40 595 1499, privacy@adven.com

Rekisterin nimi

TOIMITTAJAREKISTERI

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on sopimuksen täytäntöönpaneminen ja Advenin oikeutettu etu (esim. toimittajasuhteiden ylläpitäminen, toimittajien lainmukaisen toiminnan varmistaminen, toimittajien kouluttaminen).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • palveluiden sekä tuotteiden hankinta ja ostaminen toimittajilta,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • sopimuksen ja lain mukaisten oikeuksiemme varmistaminen ja suojelu,
 • toimittajien arviointi ja sen varmistaminen, että toimittajat täyttävät meidän sekä lain asettamat vaatimukset,
 • toimittajasuhteemme hoitaminen ja toimittajien kanssa kommunikointi,
 • toimittajille suunnattujen tapahtumien ja koulutusten järjestäminen.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tämän rekisterin alaisten henkilötietojen käsittelyssä.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme toimittajarekisterin yhteydessä seuraavia toimittajien, jälleenmyyjien sekä heidän työntekijöidensä henkilötietoja:

 • Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, kotimaa, asiointikieli;
 • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • Yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y- tunnus sekä yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot, sukupuoli, kotimaa, asiointikieli, rooli/virka ja ammatilliset kiinnostuksen kohteet;
 • Toimittajasopimuksia sekä toimitettuja tuotteita ja palveluja koskevat tiedot kuten yhteys- tai vastuuhenkilöt sekä mahdolliset tuotteen tai palvelun yhteydessä käsitellyt henkilötiedot.
 • Tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten tapahtuman nimi, aika ja paikka sekä ruoka-rajoitteet (kerätään vain rekisteröidyn suostumuksella);
 • Rekisteröidyn osallistumisia ja koulutussuorituksia Advenin toimittajille järjestämissä koulutuksissa
 • Rekisteröidyn itsensä internetissä Advenille antamat tiedot kuten internetissä täytetyt kaavakkeet, palaute;
 • Tiedot liittyen rekisteröidyn palveluiden sekä verkkosivustojen käyttöön, joita käytetään profilointiin kuten käytetyt palvelut ja katsellut verkkosivut, katselun/käytön kesto, palveluissa ja verkkosivuilla suoritetut toiminnot;
 • Tekniset tiedot liittyen rekisteröidyn käyttämään verkkolaitteeseen kuten IP-osoite, MAC-osoite ja käyttöjärjestelmä;
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja koskien toimittajia ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään; toimittajalta, jolle rekisteröity työskentelee ja konserniyhtiöiltämme.

Saamme tietoja koskien potentiaalisia toimittajia ensisijaisesti seuraavista lähteistä: rekisteröidyltä itseltään, jälleenmyyjiltämme ja konseriyhtiöiltämme, hakupalveluilta, uutislehdiltä ja muista uutislähteistä, sosiaalisesta mediasta, yhteystietopalveluilta ja yritysten sivuilta.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

Tämän rekisterin tietojen kerääminen ja päivittäminen tapahtuu manuaalisin ja/tai automaattisin keinoin.

Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä puolestamme ja lukuumme toimivia alihankkijoita esimerkiksi ylläpitämään pilvipalveluita, antamaan markkinointipalveluita ja tietotekniikkainfrastruktuuria sekä toimittamaan laitteiston ja tietoverkkojen yhteyksiä tuotteillemme ja palveluillemme. Olemme turvanneet yksityisyytesi solmimalla tarpeelliset tietojenkäsittelysopimukset alihankkijoidemme kanssa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lain niin vaatiessa. Emme luovuta toimittajiin liittyviä henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä toimittajatietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Toimittajia koskevia tietoja käsitellään ja säilytetään toimittajasuhteen ajan ja niin kauan kun hankimme tai ostamme palveluita tai tuotteita toimittajalta, ja toimittajasuhteen tai palvelujen ja tuotteiden hankkimisen päättymisen jälkeen kolmen (3) vuoden ajan, mikäli lainsäädäntö ei muuta vaadi.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Miten käytämme evästeitä ja mihin tarkoitukseen?

Adven käyttää evästeitä ja muuta seurantateknologiaa tehdäkseen palveluistaan käyttäjäystävällisempiä ja tarjotakseen parempia sekä mukautuvampia toimintoja kun käytät verkkosivujamme tai palvelujamme. Mikäli sinulla on rekisteröity tili meillä, Adven käyttää evästeitä tunnistaakseen sinut ja täyttää valmiiksi kenttiä sinun puolestasi säästääkseen aikaasi.

Ymmärtääksemme paremmin, miten käyttäjämme käyttävät verkkopalveluitamme, käytämme tietyissä osissa verkkopalveluitamme Google Analyticsia ja Hotjaria. Voit kieltää Google Analyticsin käyttämisen kohdallasi täältä ja kieltää Hotjarin käyttämisen kohdallasi täältä.

Monet selaimet antavat sinulle mahdollisuuden estää kolmansien osapuolten evästeiden käytön. Mikäli estät evästeiden käytön, antaa selaimesi vain sillä hetkellä käyttämäsi verkkopalvelun tallentaa evästeitä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksista (estäminen estää kolmansia osapuolia käyttämästä evästeitä).

Voit poistaa selaimesi evästetiedot selaimesi asetuksista. Evästetiedon poistaminen poistaa selaimen muistiin tallennetun yksilöidyn tunnistetiedon sekä siihen liitetyn internetin käyttäjäprofiilin. Evästetietojen poistaminen ei estä evästeiden tallentamista tulevaisuudessa.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Mikäli käsittely perustuu suosumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Sinulla on myös oikeus saada itseäsi koskevat tiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli käsittely perustuu suostumukseen tai meidän väliseen sopimukseen.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus henkilötietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle tai muulle toimivaltaiselle taholle, jolla on oikeus tutkia sinun henkilötietojesi käsittelyä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa profilointia sekä itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia, niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Keneen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville kotisivuillemme päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.