Tehnilised tingimused ja projektide kooskõlastamine

Tehnilised tingimused

Soojussõlme või kogu hoone rekonstrueerimisel on vajalik taotleda võrguettevõtjalt tehnilised tingimused, taotluse vormi leiate siit.

Sõltumata asjaolust, et soojussõlme või hoone rekonstrueerimisel võib tunduda tehniliste tingimuste taotlemine ebaoluline on see ometigi vajalik, kuna tegu on ühe osaga tervikust, mis mõjutab kogu piirkonna kaugküttevõrgu tööd. Samuti on kliendile oluline, et rekonstrueerimise järgselt oleks hoone soojuskoormused õiged ning tagatud nõuetele vastav hoone sisekliima. Täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi meie klienditeenindusest (link kontaktidele). Vastavalt kehtivale Kaugkütteseadusele vormistatakse  liitumisleping kui muutuvad tehnilised parameetrid (soojuskoormused) või liitumispunkti asukoht.

Tehniliste tingimuste alusel koostatud projekt tuleb alati kooskõlastada võrguettevõtjaga.

Pärast tööde teostamist vormistatakse uus soojuse müügileping, kus fikseeritakse muutunud andmed.

Projektide kooskõlastamine

Projekteerides erinevaid hooneid või taristuid on oluline jälgida piirkonnas olemasolevaid kommunikatsioone ning seetõttu kooskõlastatakse muuhulgas projekt ka kõigi erinevate võrkude omanikega.

Valdavalt toimub protsess ehitisregistri kaudu, samas anname kooskõlastusi digitaalsetele dokumentidele.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võtke ühendust kliendihalduritega

Soojuse müügileping

Kõik kaugküttekliendid peavad soojuse tarbimiseks sõlmima soojuse ostu-müügilepingu. Lepingu sõlmib hoone omanik või korterelamu puhul haldaja (korteriühistu või haldur). Juhul kui soojust soovib kasutada hoone rentnik peab ta paluma omanikul sõlmida vastav leping.

Lepingus näidatakse soojuse ostja ja müüja andmed, tarbimiskoha aadress, arve väljastamise aadress, kontaktisikute nimed ja kontaktandmed, tarbimiskoha tehnilised andmed (korterite, trepikodade, korruste arv, kubatuur, köetav pind), tarbimiskoha koormused (küte, ventilatsioon, soe tarbevesi). Määratletakse soojuse koguse arvestamise ja tasumise kord, poolte õigused ning kohustused, vastutuse piirid ja muud tingimused.

Soojuse tarbimist ilma kehtiva kirjaliku lepinguta käsitleb Kaugkütteseadus ebaseadusliku tarbimisena, mille tuvastamise korral võidakse katkestada soojusvarustus ning nõuda tasu ebaseaduslikult tarbitud soojuse koguse kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

Lepingu sõlmimine

Soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

• hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
• isikut tõendav dokument;
• volikiri, juhul kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja.

Kliendi mugavuse tagamiseks soovitame lepingu sõlmimisel meile üle anda soojussõlme pääsemiseks vajalikud võtmed, mille kohta teeme vajadusel vastava akti. Vastasel juhul tuleb kliendil juurdepääs soojussõlmele ja –mõõturile tagada muul viisil.

Lepingu sõlmimiseks on samuti oluline soojussõlme pass, mis koostatakse hoone soojusvõrku ühendamiseks vajaliku kütte-, ventilatsiooni- ja sooja tarbevee varustuse projekti alusel. Projekt peab olema tehtud litsentseeritud projekteerija poolt. Soojussõlme pass tuleb vormistada nii uue hoone kui ka olemasoleva soojussõlme muutmise korral, aga samuti ka siis kui see puudub.