Kaugküttega liitumine

Liitumistaotlus

Kaugküttevõrguga liitumine algab liitumistaotluse täitmisest, mille vormi leiate siit või saate meie klienditeenindusest. Täidetud taotluse võib edastada e-postiga, postiga või tuua meie kontorisse, täiendavate küsimuste tekkimisel saate abi kliendihaldurilt. Korrektselt ja põhjalikult täidetud taotlus võimaldab meil kiiremini taotlust käsitleda.

Liitumistingimused

Vastavalt liitumistaotlusel esitatud andmetele väljastame pakkumise, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkt;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liituja ja võrguettevõtte kohustused;
 • liitumistasu kalkulatsioon;
 • liitumistingimuste kehtivusaeg;
 • vajaduse korral eritingimused.

Liitumisleping

Liitumistingimuste sobivuse korral sõlmime liitumislepingu, milles määratakse kindlaks:

 • liitumispunkti asukoht;
 • mõõtesüsteemi asukoht;
 • võrgu teeninduspiir;
 • liitumistasu suurus ja maksmise tingimused;
 • liitumise tehnilised tingimused;
 • lepingu täitmise tähtaeg.

Vastuvõtmine

Kui liitumiseks vajalikud ehitustööd on tehtud ja seadmed paigaldatud (ühendustoru, soojussõlm, soojusmõõtesüsteem), siis kontrollib meie esindaja nende vastavust liitumislepingus kokkulepitud liitumistingimustele ja kooskõlastatud tööprojektile.

Soojuse müügileping

Kõik kaugküttekliendid peavad soojuse tarbimiseks sõlmima soojuse ostu-müügilepingu. Lepingu sõlmib hoone omanik või korterelamu puhul haldaja (korteriühistu või valitseja). Juhul kui soojust soovib kasutada hoone rentnik peab ta paluma omanikul sõlmida vastav leping.

Lepingus näidatakse soojuse ostja ja müüja andmed, tarbimiskoha aadress, arve väljastamise aadress, kontaktisikute nimed ja kontaktandmed (vähemalt 2-3 inimest), tarbimiskoha tehnilised andmed (korterite, trepikodade, korruste arv, kubatuur, köetav pind), tarbimiskoha koormused (küte, ventilatsioon, vee soojendamine). Leping määrab ära soojuse koguse arvestamise ja tasumise korra, poolte õigused ja kohustused, vastutuse piirid ja muud tingimused.

Soojuse tarbimist ilma kehtiva kirjaliku lepinguta käsitleb Kaugkütteseadus ebaseadusliku tarbimisena, mille tuvastamise korral võidakse katkestada soojusvarustus ning nõuda tasu ebaseaduslikult tarbitud soojuse koguse kuni kolmekordse maksumuse ulatuses.

Soojussõlme pass

Vastavalt liitumise tehniliste tingimustes toodud nõuetele esitada soojussõlme pass.

Lepingu sõlmimine

Soojuse ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • hoone omandit või haldusõigust tõendav dokument;
 • isikut tõendav dokument;
 • volikiri, juhul kui maja haldaja või omanik volitab lepingut sõlmima oma esindaja.

Kliendi mugavuse tagamiseks soovitame lepingu sõlmimisel meile üle anda soojussõlme pääsemiseks vajalikud võtmed, mille kohta teeme vajadusel vastava akti. Vastasel juhul tuleb kliendil juurdepääs soojussõlmele ja –mõõturile tagada muul viisil.

Lepingu sõlmimiseks on samuti oluline soojussõlme pass, mis koostatakse hoone soojusvõrku ühendamiseks vajaliku kütte-, ventilatsiooni- ja sooja tarbevee varustuse projekti alusel. Projekt peab olema tehtud litsentseeritud projekteerija poolt. Soojussõlme pass tuleb vormistada nii uue hoone kui ka olemasoleva soojussõlme muutmise korral, aga samuti ka siis kui see puudub.