Andmekaitse

Hoolime Teie privaatsusest

Adven on pühendunud teie privaatsuse austamisele ja isikuandmete kaitsele. Soovime, et saaksite olla kindel, et töötleme teie teavet vastavalt kehtivatele eraelu puutumatust käsitlevatele õigusaktidele, sealhulgas ELi üldisele andmekaitse määrusele 2016/679 (GDPR).

GDPRi alusel on teil õigus saada teavet, kuidas töötleme teie isikuandmeid, sealhulgas milliseid andmeid töötleme, töötlemise eesmärki ja õiguslikku alust, võetud turvameetmeid ning seda, millal andmeid kolmandatele osapooltele jagame. Peaksite oma õigustega kursis olema ja teadma, mida edasi teha, kui soovite neid kasutada.

Allpool leiate meie andmekaitsetingimused üksikasjalikku teavet Adveni andmetöötluse kohta. Uuendame neid regulaarselt.

Kasutustingimused ja andmekaitse

Sellelt saidilt leiate järgmised privaatsustingimused:

Kliendi andmekaitsetingimused

Tööle kandideerijate andmekaitsetingimused

Tarnijate ja edasimüüjate andmekaitsetingimused

Kliendiregistri andmekaitsetingimused

1.  Vastutavad töötlejad

Adven Eesti AS (registrikood 10066299)

Kassi tn 13

12618 Tallinn, Eesti

(edaspidi ”meie” või ”Adven”)

2.  Käesoleva registri kontaktisik

Janne Allandi

Kassi tn 13, Tallinn 12618, Eesti

+372 667 8600privacy@adven.com

3.  Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Adven’i õigustatud huvi

(näiteks nt kliendisuhete haldamine, arvete esitamine, otseturundus). Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

 • meie toodete ja teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine,
 • meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine,
 • meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine,
 • kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine,
 • turundusürituste korraldamine,
 • kliendi või muu andmesubjekti, näiteks potentsiaalse kliendi, käitumise analüüsimine ja profileerimine,
 • e-turundus ja otseturundus,
 • sihtreklaam meie ja teiste veebiteenuste kaudu.

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs), et tuvastada andmesubjektide veebipõhist käitumist ja energiatarbimise ajalugu ja luua saadud informatsiooni põhjal profiile. Kasutame seda informatsiooni sihtturunduseks ja meie teenuste arendamiseks.

4.  Milliseid isikuandmeid töötleme?

Seoses Kliendi- ja Turundusregistriga töötleme järgmiseid klientide, nende töötajate või muude andmesubjektide isikuandmeid (näiteks meie koolitustel ja üritustel osalevad inimesed):

 • Andmesubjekti põhiandmednäiteks nimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, elukohariik, kasutuskeel;
 • Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress;
 • Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute andmednäiteks ärinimi ja äriregistri kood ja kontaktisikute nimed ja isikukoodid, kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;
 • Informatsioon kliendi energiatarbimise ja rajatiste kohtanäiteks energia- ja soojustarbimine, arvestite ja hoonetega seotud teave;
 • Üritustel ja koolitustel osalemisega seotud informatsioonnäiteks ürituse nimi, kuupäev ja koht, toitumisalane teave (kogutakse üksnes andmesubjekti nõusolekul);
 • Andmesubjekti käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;
 • Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave, näiteks IP-aadress, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;
 • Võimalikud otseturundusest keeldumised ja nõusolekud;
 • Andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

5.  Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame kliendiga seotud isikuandmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, andmesubjektide energiaarvestite mõõteandmete kaudu ning meie edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt.

Peamiselt saame potentsiaalsete klientide isikuandmeid järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt, otsingumootoritest, ajalehtedest ja teistest uudisteallikatest, sotsiaalmeediavõrkudest, kontaktandmete pakkujatelt ja ettevõtete veebisaitidelt.

Lisaks käesolevates andmekaitsetingimustes toodud eesmärkidele võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Selliste andmete ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

6.  Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes hooldus ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT- keskkonda, litsentsidele vastavuse kontrollimist, samuti meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Avaldame isikuandmeid riiklikele statistilistele organisatsioonidele ja andmeladudele, edasimüüjatele ja ka meie kontserniettevõtetele.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

7.  Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema klientide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti. Potentsiaalsete klientide isikuandmed kustutatakse või ajakohastatakse, kui need avastatakse olevat vananenud või kui turundustegevusele ei ole vastatud.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8.  Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele või asutusele, kellel on õigus tegeleda Teie isikuandmete töötlemise uurimisega.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil.

Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

9.  Kellega Te peaksite ühendust võtma?

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

Ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on: Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee.

10.  Käesoleva andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

Tööle kandideerijate registri andmekaitsetingimused

1.   Vastutav töötleja

Adven Eesti AS (registrikood 10066299)

Kassi tn 13

12618 Tallinn, Eesti

(edaspidi ”meie” või ”Adven”)

2.   Käesoleva registri kontaktisik

Janne Allandi

Kassi tn 13, Tallinn 12618, Eesti

+372 667 8600privacy@adven.com

3.   Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on:

 • Vastutava töötleja või kandideerija juriidiliste kohustuste täitmine ja õiguste teostamine tööõiguse valdkonnas;
 • kandideerija selgesõnaline nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on näiteks värbamisprotsessiga seotud tegevuste toetamine, värbamisprotessi juhtimine ja tööle kandideerijaga ühenduse võtmine seoses värbamisdokumentide ja valikuprotsessiga.

4.   Milliseid isikuandmeid töötleme?

Seoses Tööle kandideerijate registriga töötleme järgmiseid tööle kandideerijate isikuandmeid:

 • kandideerija põhiandmednäiteks nimi*, sünnikuupäev, isikukood ja/või muu identifikaator, sugu, emakeel;
 • kandideerija kontaktandmed, näiteks isiklik e-posti aadress*, isiklik telefoninumber, kodune aadress;
 • teave vakantse töökoha osas, näiteks teave kõnealuse ametikoha osas sh. teave töösuhte olemuse ja liigi kohta ja taotlusprotsessi jaoks määratud kontaktisikute andmed, töötasu suuruse ettepanek/soov, teave selle kohta, millal saab tööle kandideerija tööle asuda;
 • muu teave, mida kandideerija on esitanud enda, oma tausta jne kohta seoses kandideerimisavalduse esitamisega, näiteks foto, haridus ja muu haridusalane teave, omandatud kraadid, elukutse, töökogemus (näiteks tööandjad, varasemate töösuhete alguskuupäevad ja kestused, varasemad tööülesanded), keeleoskus, muud erioskused, isikuomaduse kirjeldus, erinevad tunnistused ja hinnangud, internetis leitavate profiilide ja portfooliote lingid, soovitajad;
 • teave kandideerija värbamisprotsessi kohta, näiteks teave eesseisvate täiendavate tööintervjuude või värbamisprotessi katkestamise kohta;
 • muu teave, mida kandideerija on ise vabatahtlikult esitanud seoses värbamisprotessiga või muul viisil selgesõnaliselt avaldanud professionaalsetel eesmärkidel (nt LinkedIn`s).

Tärniga tähistatud teabe esitamine on kohustuslik, et saaksime Teie kandideerimisavaldust värbamisprotsessi käigus arvesse võtta.

5.   Kus kohast me saame andmeid?

Saame andmeid peamiselt asjaomaselt kandideerijalt endalt. Kasutame muid andmete allikaid kohaldatavate seaduste ja määruste piires. Samuti kasutame vajadusel värbamiskonsultante.

Tööle kandideerimise avalduse esitamisega annab kandideerija nõusoleku andmete kogumiseks oma ametialastelt profiilidelt niivõrd, kuivõrd selline kogumine on vajalik arvestades vakantse ametikoha olemust.

6.   Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Kooskõlas kehtivate õigusaktidega avaldame isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kellel on seaduse alusel õigus käesolevast registrist teavet saada. Samuti võime kooskõlas õigusaktidega avaldada informatsiooni muul otstarbel, sealhulgas avaldada informatsiooni teistele meie kontserniettevõtetele.

Kaasame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest. Kasutame volitatud töötlejaid töötajate isikuandmete töötlemisel järgmiste teenuste jaoks:

 •  Personaliteenused ja -süsteemid
 •  Juriidilised teenused
 •  IT-süsteemid

Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud meie volitatud töötlejatega. Meil ei ole võimalik nimetada kõiki meie poolt volitatud töötlejaid, kuna hetkel on pooleli personaliprojektide ja -juhtimise edasiarendamine, mistõttu oleme loetlenud üksnes volitatud töötlejate liigid.

Me ei avalda (v.a eespool nimetatutele) registrisse kantud isikuandmeid kolmandatele isikutele, ilma kandideerija selgesõnalise nõusolekuta.

Me ei avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

7.   Kuidas me isikuandmeid kaitseme ja kui kaua neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema töötajate andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel. Samuti säilitame lukustatud ruumides paberkoopiaid isikuandmetest ja nendele andmetele on juurdepääs lubatud ainult nendele isikutele, kellel on vastav õigus tulenevalt nende tööülesannetest.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on töötlemise eesmärgist tulenevalt vajalik. Vaikimisi saab isikuandmeid kasutada vabade töökohtade täitmiseks kuue (6) kuu jooksul pärast nende kogumist. Andmed hävitatakse kolme (3) aasta jooksul alates nende kogumisest. Juhul kui tööle kandideerija saab ettevõtte töötajaks, säilitatakse tema kandideerimisdokumendid töötaja registri osana vastavalt selle andmekaitsetingimustele.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8.   Millised õigused on Teil kui tööle kandideerijal?

Tööle kandideerijana on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut. Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

Kandideerijana on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist, ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on: Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee, tel: 627 4235.

Tarnijate ja Edasimüüjate Registri Andmekaitsetingimused

1.   Vastutavad töötlejad

Adven Eesti AS (registrikood 10066299)

Kassi tn 13

12618 Tallinn, Eesti

(edaspidi ”meie” või ”Adven”)

2.   Käesoleva registri kontaktisik

Janne Allandi

Kassi tn 13, Tallinn 12618, Eesti

+372 667 8600privacy@adven.com

3.   Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Adven’i õigustatud huvi (nt tarnijate ja edasimüüjatega suhete haldamine, tarnijate ja edasimüüjate õigusnormidele vastavuse kontrollimine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

 • toodete ja teenuste hankimine ja ostmine tarnijatelt,
 • meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine,
 • meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine,
 • hinnata ja tagada, et tarnijad ja edasimüüjad täidavad meie ja kohaldatavates õigusaktides sätestatud nõudeid,
 • tarnijate ja edasimüüjatega suhete haldamine ja nendega suhtlemine,
 • tarnijate ja edasimüüjate ürituste korraldamine.

Me ei kasuta automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs) seoses käesolevas registris töödeldavate isikuandmetega.

4.   Milliseid isikuandmeid töötleme?

Töötleme oma tarnijate ja edasimüüjate ja nende töötajate järgmisi isikuandmeid seoses tarnijate ja edasimüüjate registriga:

 • Andmesubjekti põhiandmednäiteks nimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, elukohariik, kasutuskeel;
 • Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress;
 • Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute andmednäiteks ärinimi ja äriregistri kood ja kontaktisikute nimed ja isikukoodid, kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;
 • Teave seoses tarnijate ja edasimüüjate lepingutega ja pakutavate kaupade ja teenustega, näiteks kontaktisikud või vastutavad isikud ja võimalikud isikuandmed, mida töödelakse seoses kaupade ja teenustega;
 • Üritustel osalemisega seotud informatsioonnäiteks ürituse nimi, kuupäev ja koht, toitumisalane teave (kogutakse üksnes andmesubjekti nõusolekul);
 • Teave, mida andmesubjekt on ise Adven`i võrgus edastanud, näiteks veebivormi või tagaside esitamine;
 • Andmesubjekti käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;
 • Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave, näiteks IP-aadress, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;
 • Andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

5.   Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame tarnijate ja edasimüüjatega seotud isikuandmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, tarnijalt või edasimüüjalt kelle  heaks andmesubjekt töötab ja meie kontserniettevõtetelt.

Saame potentsiaalsete tarnijate ja edasimüüjate andmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt, otsingumootoritest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest, kontaktandmete pakkujatelt ja ettevõtete veebisaitidelt.

Käesolevates andmekaitsetingimustes toodud eesmärkidel võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Käesoleva registri andmete kogumine ja nende ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

6.   Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes meile pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT- keskkonda, samuti pakkudes meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda tarnijate ja edasimüüjatega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

7.   Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema tarnijate ja edasimüüjate andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki. Tarnijate ja edasimüüjate isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse tarnijate ja edasimüüjatega ärisuhete ajal ja seni kuni me vastavalt ostame või pakume tooteid või teenuseid tarnijatele või edasimüüjatele ja kolm (3) aastat pärast ärisuhete või vastavalt ostmise või pakkumise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8.   Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele või asutusele, kellel on õigus tegeleda Teie isikuandmete töötlemise uurimisega.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva andmekaitsealase seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid profileerimise osas, kui see on seotud otseturundusega.

9.   Kellega saate ühendust võtta?

Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult või suuliselt punktis kaks (2) nimetatud isikule. Ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on: Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee.

10.   Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.