Koostöö omavalitsustega

Koos kujundame tulevikku muutuvas maailmas

Kogenud ja usaldusväärne partner

Kohalikud omavalitsused korraldavad mitmeid avalikke teenuseid, sealhulgas kaugkütteteenust. Hea kaugkütteteenus on töökindel, mõistliku hinnaga, keskkonnasõbralik, toimib võimalikult probleemivabalt ning vastab piirkonna soojamajanduse pikaajalistele plaanidele.

See on ambitsioonikas komplekt ootusi, mille täitmiseks julgeme end soovitada. Pakume kaugkütteteenust 16 võrgupiirkonnas üle Eesti ning lisaks haldame Soomes, Rootsis ja Lätis haldame veel lisaks enam kui 70 kaugküttevõrku.

Ligi 95% meie Eestis asuvatest võrkudest kasutab põhikütusena taastuvenergiat ja sammud 100%-ni jõudmiseks on paigas. Viimase 5 aasta jooksul oleme investeerinud kaugküttevõrkude uuendamisse ja ehitamisse ligikaudu 25 miljonit eurot. See on taganud kaasaegsed keskkonnasõbralikud lahendused, stabiilse teenuse ja mõistliku hinna.

Oleme omavalitsustele usaldusväärne nõuandja ning jätkusuutliku ja töökindla kaugkütteteenuse pakkumisel asjatundlik partner. Koostöömudelid on erinevad: võime olla soojavõrkude ja katlamajade ainu- või kaasomanikuks või toota ja müüa soojust omavalitsuse hallatavasse kaugküttevõrku.

Kaugküttesüsteemi müügi- või arendusprojektide kavandamisse tasub meid kaasata juba varakult − nii saame panustada oma ekspertteadmistega, et leida piirkonnas kõige otstarbekam soojavarustuse lahendus.

 

“Hea kaugkütteteenuse pakkumine tähendab endastmõistetavalt head partnerlust omavalitsusega. Samuti tähendab see toimivat suhtlust ka taristuga seotud maaomanike, kohaliku kogukonna ja klientidega. Pikaajalises praktikas on meil tekkinud väga häid näiteid, kus aktiivne suhtlus ja koostöö toob lõpuks mõistlikud lahendused kõikidele osapooltele.“ 

Juhan Aguraiuja
Adven Baltikumi äri juht

Miks usaldada kaugkütte arendamine ja haldamine Advenile?

Varustuskindlus kui prioriteet

Varustuskindlus on meie prioriteet – paindlikkuse suurendamiseks võtame kasutusele erinevaid kütteliike, et hooned oleksid köetud ka energiakriisi tingimustes. Kütuse varumiseks teeme nutikaid hankeid, suhtleme turuosalistega ja leiame lahendusi, et ka ebastabiilsetes oludes varustuskindlus tagada. Võrkude töökindluse eest hoolitseme järjepidevate investeeringutega.

Tõhus ja jätkusuutlik energiakasutus

Me oleme keskendunud jätkusuutlikule tegevusele, kus biomassi, ringlusse võetud puidu, jäätmete ja tööstuse jääksoojuse kasutamine on meie ettevõtte jaoks eelistatuim energiaallikas. Näiteks Rootsis toodetakse üle 95 protsendi meie kaugküttest taastuvatest ja ringlusse võetud energiaallikatest. Meie eesmärk on asendada 2025. aasta lõpuks Rootsis ja Soomes fossiilkütuste kasutamine kaugküttes.

Areng ja partnerlus

Vaatame pikaajalist perspektiivi, oleme kursis tehnoloogiate arenguga ja vajadusel soovitame uuendusi, mis töökindluse, mõistliku hinna ja keskkonnahoiu eesmärkidele kaasa aitavad. Oleme asjatundlik, proaktiivne ja kaasamõtlev partner, kes on alati huvitatud parimast lõpptulemusest.

Nii suured kui ka väikesed tööstusettevõtted on keskkonnaalase üleminekuga hästi toime tulnud, kuid konkurents kütuste pärast on varasemast tihedam. Samuti suureneb konkurents teisi energiaallikaid kasutavate klientide pärast. Arengutega kursis olemiseks ja kasumlikuks jäämiseks on vaja olla suurem kui paljud teised kaugkütteettevõtted.

Anders Ericsson
Adven Grupi tegevjuht

Kaugkütte võrgupiirkonda Eestis

16

Võrgupiirkondadest taastuvkütustel

95%

Kaugküttevõrke

91 km

Pikaajaliste omanikena peame kinni kõrgeimatest standarditest, mis puudutavad meile kuuluva vara pikaealisuse tagamist, tuues kasu kogukondadele, mida me teenime. Samuti oleme aja jooksul teinud head koostööd kohalike omavalitsustega ja meie läbipaistev lähenemine pikaajalisele omandusele on ennast tõestanud kui tõeline eelis.

Jonas Sjölander
Adven Grupi finantsküsimuste ning ühinemiste ja omandamiste vanemasepresident