Jätkusuutlikkus

Adven on energiakontsern, mis juhib energiaüleminekut, arendades koostöös klientide ja tarnijatega jätkusuutlikke ning konkurentsivõimelisi lahendusi

Meie eesmärk on kujundada tulevikku muutuvas maailmas. Oleme keset energiapööret, mil tuleb asjad ümber mõtestada, uutmoodi mõelda ja teha. Advenis tegeleme nende küsimustega iga päev, töötades välja jätkusuutlikke ja tõhusaid lahendusi ettevõtetele ja ühiskonnale.

Me püüame saavutada ulatuslikku jätkusuutlikku mõju. Seda on näha nii meie lahendustes, mida me loome ja kasutame koos oma klientidega, kui ka selles, kuidas me oma inimesi ja äri juhime ning arendame. Jätkusuutlikkus on meie tegevuse keskmes ja see sillutab teed järgmiste põlvkondade paremale homsele.

Adven & keskkond

Jätkusuutlikkus tähendab meie jaoks lahendusi, mis parandavad energia-, vee- ja materjalitõhusust.

Püüame luua võimalusi taastuvate ja ringlusse võetud energiaallikate kasutamiseks ning investeerida nende kasutamise tõhustamisse. Kaitseme meid ümbritsevat looduskeskkonda, hoides ära kahjuliku reostuse meie igapäevastes toimingutes.

Kõigis meie tegevustes võetakse arvesse kvaliteedi, ohutuse ja keskkonnaaspekte. Meie tegevus Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis on sertifitseeritud ISO ja kohalike sertifikaatidega. Näiteks järgime oma tegevuses kvaliteedisüsteemi standardit ISO 9001, keskkonnasüsteemi standardit ISO 14001 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise standardit OHSAS 18001.

Partnerlus energiaülemineku teekondade kaudu

Adveni investeeringute eesmärk on parandada jätkusuutlikkust, võttes kasutusele taastuvad ja taaskasutatud energiaallikad. Koos klientidega püüame saavutada parima lahenduse jätkusuutlikus energiatootmises ning energia- ja ressursitõhususes. Kasutame uusi tehnoloogiaid, et lahendada klientide probleeme energiaüleminekul ja aidata saavutada nende jätkusuutlikkuse eesmärke.  

Adven & ohutus

Tööohutuse tagamine on meie jaoks ülioluline. Me tahame, et kõik meie töötajad, töövõtjad ja külalised saaksid turvaliselt ja tervelt koju naasta. Selleks, et tagada ohutu töökoht ja töövõtted, oleme seadnud ühised mõõdetavad eesmärgid ning jälgime hoolsalt nende täitmist. Töökeskkonna ja töövõtete riske hindame järjepidevalt ning reageerime vastavalt.

Me julgustame inimesi mõtlema enda ja teiste ohutusele ning tööga seotud riskidele, sh valima õigeid töövõtteid, seadmeid, isikukaitsevahendeid ja muid võimalikke riskikontrollimeetodeid. Oleme juba aastaid julgustanud oma töötajaid andma tagasisidet ohutusega seotud probleemidest ja parendusettepanekutest. See tegevus on kaasa toonud väga head tulemused ohutusnumbrites ning ka ettevõtte ohutuskultuuris üldisemalt.

Kvaliteedi-, ohutuse- ja keskkonnaaspektid on Advenis väga tähtsal kohal kõigis meie tegevustes.

Soovid meile tööle tulla?

Vaata vabasid ametikohti