Savlaicīgi noslēgti līgumi par šķeldas piegādi un katlumājas modernizācija ļaus nodrošināt kvalitatīvu siltumapgādes piegādi Siguldas iedzīvotājiem

2022-10-31
Zinas Medijiem Nekustamajiem īpašumiem Centralizētā siltumapgāde Pašvaldības

Lai Siguldas pilsētas centralizētās siltumapgādes patērētājiem nodrošinātu kvalitatīvu un drošu centralizētās siltumenerģijas piegādi nākamajā apkures sezonā, savlaicīgi ir noslēgti līgumi par pakāpenisku šķeldas piegādi uz šķeldas noliktavām. Šķelda uz tās noliktavām šobrīd jau tiek piegādāta, un viss nepieciešamais apjoms apkures sezonai tiks piegādāts līdz oktobrim.

Ņemot vērā šķeldas kā kurināmā izmaksu dubultošanos, no augusta Siguldas pašvaldībā centralizētās siltumapgādes tarifs būs 99,96 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 39,49% lielāks nekā patlaban spēkā esošais. Šobrīd novērojams straujš kurināmā cenu kāpums ne tikai dabasgāzei, bet arī šķeldai, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, Baltkrievijas šķeldas importa apstāšanās, straujš šķeldas pieprasījuma pieaugums eksporta tirgos, kā arī nepietiekama šķeldas izejmateriāla ražošana pagājušajā vasarā. Šķelda joprojām ir lētākais un saimnieciski ekonomiski izdevīgākais kurināmā veids, neskatoties uz tās būtisko cenas pieaugumu. Tuvojoties apkures sezonai, siltumenerģijas tarifs varētu tikt pārskatīts saskaņā ar aktuālajām kurināmā cenām.

Lai gan 85% siltumenerģijas Siguldā tiek saražota no atjaunojamajiem energoresursiem, dabasgāzes patēriņu būtiski ietekmē vairāk nekā 40 gadu vecas atjaunojamo energoresursu ražošanas iekārtas ar zemu efektivitāti un pieejamību. “Adven”, pārņemot Siguldas centralizēto siltumapgādi, veic investīcijas iekārtu modernizācijā, kas Siguldas iedzīvotājiem sniegs ne tikai efektīvāku siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu, bet arī palielinās enerģētisko neatkarību no fosilā kurināmā ilgtermiņā. Šobrīd tiek uzsākta katlumājas būvprojekta izstrāde, kā arī veikti priekšdarbi, lai būvdarbus ēkā varētu veikt arī apkures sezonas laikā.

“Uzstādot jaunu 6 MW šķeldas katlu esošajā katlumājā, atjaunojamo energoresursu īpatsvars tiks palielināts līdz vairāk kā 90% no kopējā kurināmā apjoma, kas tiek izmantots siltumenerģijas ražošanai. Aizstājot esošos šķeldas sadedzināšanai pielāgotos katlus ar mūsdienīgām iekārtām, tiks paaugstināta lietderība, samazināts kopējais kurināmā patēriņš un samazinātas CO2 emisijas par 1643 tonnām gadā. Mūsdienīgas iekārtas ļaus sadedzināt zemākas kvalitātes kurināmo, tādējādi veicinot vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē. Uzstādot dūmgāzu attīrīšanas iekārtas, tiks nodrošināta atbilstība vides aizsardzības prasībām, kā arī paaugstināta Siguldas pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte,” skaidro SIA “Adven Sigulda” valdes priekšsēdētājs Egils Kampuss.

Projekts ir pieteikts Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.3.1 ”Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 3. kārta” atlasei, un projekta apstiprināšanas rezultātā paredzēts piesaistīt līdzfinansējumu 1 450 000 eiro apmērā. Projektu plānots pabeigt līdz 2023. gada 30. decembrim.

“Adven” Latvijas tirgū – Cēsu un Valmieras pašvaldībās – ienāca pirms trīs gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. Šajā laikā atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis no 50% 2018. gadā līdz 86% 2021. gadā.