IFF Group
Referenser

Industri, invånare och kommun

I Hangö på Finlands sydkust har Adven – i samverkan med bioteknikbolaget IFF Health & Biosciences, kommunen och lokalinvånarna – byggt upp ett unikt kretslopp för hållbar energiförsörjning. För närvarande planeras byggnationen av en ny typ av biogasanläggning som ytterligare kommer att förstärka den cirkulära ekonomin i området.

I Hangö, allra längst ned på Finlands sydspets, ligger en av bioteknikbolaget IFF Health & Biosciences fabriker. På fabriken omvandlas restprodukter från jordbruket till enzymer – som i sin tur blir till ingredienser i bland annat livsmedel, hushållsprodukter och egenvård som säljs runtom i världen.

Sedan 1999 förser Adven fabriken med energi. 2009 byggde man en ny ångpanna vid fabriken, som innebar att IFF i Hangö har kunnat ställa om till helt biobaserad energi från flis och returträ. Samarbetet bygger på Advens Energy as service-modell.

– Det innebär bland annat att vi sköter övervakning och underhåll av ångpannan dygnet runt, alla dagar i veckan. Kontrollrummet ligger i Vanda, men driftpersonalen är lokal så vid behov finns det alltid hjälp i närheten, säger Advens kundansvarige Jussi Hirvonen.

Kommuninvånarna drar nytta av spillvärme

Det är inte bara IFF som dragit nytta av energin från den biobaserade ångpannan i Hangö. Värme matas in i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven. Fjärrvärmenätet används i sin tur av såväl andra industrier och privatboende i området som av kommunala verksamheter – däribland kommunhus, vattenreningsverk, brandstation och vårdcentral.

Även spillvärme från fabriken används för fjärrvärme i staden. För närvarande kommer sju procent av fjärrvärmen från spillvärmen, som genereras genom kylning och kondensering av gaser.

– I praktiken betyder det att när vi kyler utrustningen i IFF-koncernens anläggning så tar vi hand om spillvärmen som genereras. Överskottsvärmen förs ut på fjärrvärmenätet, som kommer både boende och verksamheter i området tillgodo. Det är ett kretslopp som alla tjänar på – win-win-win, förklarar Jussi Hirvonen.

Biogas och gödningsmedel från restströmmar

För att ytterligare förstärka den cirkulära ekonomin i området har Adven har också designat en ny typ av lösning, med vilken man i framtiden kommer att kunna producera biogas från kväverik biomassa. Genom den nya anläggningen – som blir den första i sitt slag i Finland – kommer biogas att kunna produceras av restströmmarna från IFF:s fabrik i Hangö och ett närliggande reningsverk. Adven har fått stöd för biogasprojektet från det finska arbets- och näringsministeriet för sin investering i förnybar energi.

Stefan Ekbom, anläggningschef vid IFF Health & Biosciences anläggning i Hangö, är entusiastisk över de möjligheter som skapas med den nya lösningen.

– De enzymer vi framställer gör till exempel att vi kan tvätta våra kläder i 20-gradigt vatten, vilket bidrar till energibesparingar. Det är en tilltalande tanke att restprodukterna från vår enzymtillverkning nu också kommer att kunna gå tillbaka till Advens biogasanläggning. Där kan de sedan omvandlas dels till energi som vi kan återanvända i produktionen och dels till jord som kan användas inom jordbruket – där vi hämtar våra viktigaste råvaror.

Den nya biogasanläggningen är planerad att köras igång 2023. Adven ansvarar för drift och fjärrövervakning av anläggningen. Biogasproduktionen kommer avsevärt att stärka den cirkulära ekonomin i Hangöområdet.

Biogas är inte bara utmärkt bränsle för gasdrivna fordon, utan också en källa till värme och elektricitet. I Hangö kommer värmeenergin från biogasen att föras ut på fjärrvärmenätet och beräknas täcka omkring en femtedel av fjärrvärmebehovet från och med 2023. Den gröna el som produceras kommer att användas lokalt på anläggningen. Biogasanläggningen kommer även att producera fasta jordförbättringsmaterial.

Dela