Vår strategi för hållbar tillväxt

Vi gör skillnad i en föränderlig värld

Förnybar energi och resurseffektivitet är inte bara vår väg framåt, utan även ett ökat krav från samhället. Få ifrågasätter längre klimatförändringarna och behovet av hållbara lösningar är centralt och uppmuntras både nationellt och inom EU, vilket ökar företagens incitament att agera.

Detta leder till att den hållbara omställningen sker i allt snabbare takt. Kriget i Ukraina har tagit behovet av förändring till en ny nivå och drastiska åtgärder är nödvändiga på de flesta av våra marknader.

Lägg till förändrade konsumentbeteenden och förväntningar, vilka tvingar företag att se över och förbättra både produkter och processer, och vi ser växande möjligheter för vår expertis och vårt erbjudande. Tillsammans med våra kunder i deras resa mot hållbar tillväxt.

Världen står inför stora utmaningar och vi är en viktig del av lösningen, inte bara tack vare lång erfarenhet och gedigen kunskap om branschen, utan också genom det sätt vi jobbar tillsammans med våra kunder, leverantörer och partners.

Anders Ericsson
CEO Adven Group

Vi ska…

1. Skapa resurseffektiva lösningar och partnerskap

“Vi säljer inga produkter, vi bygger partnerskap. Det finns en tydlig koppling mellan mer effektiva lösningar och utökade partnerskap, där partnerskapet är utgångspunkten.”

3. Erbjuda konkurrenskraftiga lösningar

“En hållbar lösning måste vara kommersiellt konkurrenskraftig för att vara relevant. Det är det enda sättet att skapa storskalig påverkan på lång sikt.”

4. Bidra till samhällets omställning för en hållbar framtid

“Vi är ett infrastrukturföretag och våra intressenter är inte bara våra kunder och ägare. För oss är det oerhört viktigt att vi har förtroendet där vi verkar: Våra lösningar stödjer samhällets väg mot en hållbar framtid.”

1. Skapa resurseffektiva lösningar och partnerskap

– Begränsa energianvändningen så mycket som möjligt
– Engagera kunder och leverantörer i lösningarna

När vi arbetar tillsammans kan vi se till att energi används på rätt sätt och inte går till spillo. Vi stödjer våra kunder i att spara energi och vi samarbetar aktivt med lokala aktörer till exempel närliggande industri, för att ta tillvara resurser i form av restvärme – överskottsvärme som annars går till spillo. I dessa samarbeten kan vi också skapa värde från olika typer av restprodukter som sågverksrester och kommunalt avfall.

Hur vi lever som vi lär

Tillsammans med IFF Finnfeeds Finland Oy har vi utvecklat en ny förångningslösning vilket innebär att vi nu producerar förångning som en tjänst åt Finnfeeds. Lösningen är baserad på en sluten värmecykel och minskar anläggningens ångåtgång med nästan 40 procent. Detta har lett till en minskning på 16 000 ton koldioxidutsläpp per år.

2. Använda förnybara & återvunna energikällor

– Alla nya lösningar ska vara redo för förnybara och återvunna bränslen
– Vi inser dock behovet av övergångsbränslen och identifierar sätt att begränsa deras användning

Vi befinner oss mitt i en verklighet där alla i samhället; människor, företag och kommuner behöver tänka om och tänka nytt. Alla behöver göra sin del och en av nycklarna ligger i energianvändningen. Vi ser oss därför som en viktig aktör som driver omställningen till användning av förnybara och återvunna energikällor. Det gör vi genom att utveckla hållbara lösningar i partnerskap med våra kunder, kommuner och leverantörer, samt genom att konvertera våra egna anläggningar för att bli mer flexibla för en framtida bränslemix. Detta behöver vi göra i steg, ibland är steget stort och ibland är det litet. Det viktiga är att det är i rätt riktning och ökar vår hållbara påverkan.

Hur vi lever som vi lär

Vår ambition är att 95 % av vår levererade energi ska vara producerad av förnybara och återvunna bränslen år 2030. Dessutom ska vi fasa ut användningen av all fossil olja i vår basproduktion till slutet av 2030 inom svensk och finsk fjärrvärme, och resan har börjat.

I Sverige har vi gjort det möjligt för Arctic Papers pappersbruk i Munkedal att omvandla sin ångproduktion, baserad på naturgas, till användning av återvunna bränslen. Resultatet är en minskning i koldioxidutsläpp på 30 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Valio har köpt energi som en tjänst från Adven de senaste 20 åren. Idag förser vi åtta mejerier över hela Finland med energi och vi stödjer dem kontinuerligt i övergången från fossilt bränsle till förnybart.

3. Erbjuda konkurrenskraftiga lösningar

– En hållbar lösning måste vara kommersiellt konkurrenskraftig för att vara relevant

Våra lösningar måste vara kommersiellt konkurrenskraftiga för att vara hållbara, långsiktiga och trygga. Därför är det viktigt för oss att hela tiden utveckla vårt erbjudande, våra lösningar och oss själva för att alltid vara bättre än alternativen. Guidade av våra interna principer om långsiktighet, hållbar påverkan och att vinna tillsammans, ser vi till att hålla oss konkurrenskraftiga både idag och i framtiden.

Hur vi lever som vi lär

Vår storlek, kompetens och geografiska spridning gör att vi blir mer effektiva som organisation. Genom stordriftsfördelar inom till exempel inköp kan vi hålla oss konkurrenskraftiga, vilket i förlängningen också gynnar våra kunder.

4. Bidra till samhällets omställning för en hållbar framtid

– Våra lösningar stödjer samhällets väg mot en hållbar framtid

För att förtjäna förtroendet att verka lokalt bygger vi starka relationer och strävar efter att möta samhällets förväntningar på oss som leverantör av samhällskritiska tjänster och som en föregångare inom hållbar utveckling.

Hur vi lever som vi lär

Genom att kontinuerligt utveckla vårt erbjudande, se till att det är attraktivt, pålitligt och stabilt bidrar vi till samhället genom att leverera en samhällskritisk tjänst på ett hållbart sätt.

Ingenting går till spillo! En av fördelarna med fjärrvärme är att vi kan hjälpa samhället att omhänderta avfallsmaterial på ett säkert sätt som avgiftar samhället samtidigt som vi skapar energi och undviker deponi.