Hållbarhet

På Adven drivs vi av att ta fram morgondagens vatten- energilösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna, och vi tror att vi kan göra skillnad med varje hållbar lösning som vi utvecklar, bygger och driver tillsammans med våra kunder.

Adven har satt konkreta hållbarhetsmål inom följande områden: reducerade koldioxidutsläpp, säker arbetsmiljö samt kompetensutveckling och engagemang bland våra medarbetare. Hållbarhetsmålen utgör en majoritet av de strategiska mål som Adven har beslutat att uppnå till 2024, vilket gör hållbarhet högt prioriterat.

Miljö och klimat

Hållbarhet är viktigt för oss och vi vill vara en ledande leverantör av vatten- och energitjänster med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För oss innebär hållbarhet lösningar som minskar användningen av energi-, vatten- och andra viktiga resurser. Vi strävar efter att hitta nya sätt att använda förnyelsebara och återvunna energikällor och investerar i att göra dess användning mer effektiv. Vi skyddar vår närmiljö genom att jobba förebyggande med de miljöfarliga ämnen som finns i verksamheten.

Advens fjärrvärmeverksamhet är idag till 98% baserad på förnyelsebar och återvunnen energi. På sju av våra fjärrvärmeorter använder vi till 100% förnyelsebara bränslen. Läs mer om vår fjärrvärme här

Målet är att hela Advens verksamhet i Sverige ska vara fossilbränslefri senast 2030. Advens långsiktiga strategi för koldioxidminskning innebär bland annat konvertering till förnyelsebara bränslen och förbättrad effektivitet på våra anläggningar.

Advens totala energiproduktion i Sverige fördelat på bränsletyp
2018201920202021
El (fossilfri)2%2%3%2%
Övriga bränslen (exempelvis avfall)9%10%10%7%
Biobränslen85%84%86%86%
Fossila bränslen4%3%2%5%

Advens verksamhet är certifierad enligt globala standarder för miljö, ISO 14 001.

Vårt mål: Att minska CO2-utsläppen med 200 000 ton de kommande fem åren

De flesta av Advens investeringar skapar förbättringar för klimatet genom att vi minskar koldioxidutsläppen antingen i vår egen eller våra kunders energiproduktion. Klimatförändringarna är en av våra starkaste drivkrafter för tillväxt. Vår framtida tillväxt fokuserar på hållbar energiproduktion, energieffektivitet, resurseffektivitet och på att använda ny och beprövad teknik för att lösa våra kunders utmaningar inom energi- och vattenförsörjning.

Majoriteten av våra investeringar har en stark koppling till kundens hållbarhetsmål. Redan tidigt i diskussioner med nya kunder så introducerar vi möjligheten att helt och hållet konvertera bränslekälla eller att kombinera befintliga lösningar med nya med lägre miljöpåverkan. Förbättringsmöjligheter diskuteras sedan löpande genom hela avtalstiden.

Adven har satt upp ett klimatmål om att minska de fossila koldioxidutsläppen från vår verksamhet med 200 000 ton. Målet gäller totalt för hela koncernen och inkluderar inte bara förbättringar gällande våra egen energiproduktion, utan även förbättringar som följer de lösningar vi inför för att minska våra kunders utsläpp. Detta ligger både i linje med våra tillväxtmål samt vår långsiktiga affärslogik.

Exempel på hur Adven har hjälpt kunder att minska sina koldioxidutsläpp:

Fastighetsbolaget Kungsleden har minskat den tillförda energin till en av sina fastigheter i Kista med upp till 75 procent tack vare bytet till nästintill utsläppsfri geoenergi med Adven. Läs mer.

Valio, den största mejeriproducenten i Finland, minskar sin användning av olja och torv på en av deras viktigaste produktionsanläggningar, och den ökade användningen av biobaserade bränslen kommer minska utsläppen med 17 000 ton per år på anläggningen. Läs mer.

– Vi på Cytiva arbetar intensivt och målinriktat för minskad miljöpåverkan från våra produkter. Detta är ett exempel på projekt där vi i samarbete med Adven kunde lösa ett problem på ett sätt som ger oss mervärde i minskad uppvärmningsenergi och därmed även minskad miljöpåverkan. Ett samarbete som är bra både för Cytiva, Adven och för miljön.
– Cytiva. Läs mer.

Advens geoenergilösning minskar köpcentret Skanssis koldioxidutsläpp med närmare 90 procent, eftersom geoenergi är en nästintill koldioxidneutral energiform. Minskningen motsvarar utsläppen från cirka 450 personbilar årligen. Det hade krävts 230 hektar skog för att binda motsvarande mängd koldioxid. Läs mer.

Adven var den enda samarbetspartnern som kunde hantera hela processen och vi såg vinster redan första dagen: kostnadsbesparingar, 40 procent lägre ångförbrukning, total minskning av energiproduktion på 30% och minskning av koldioxidutsläpp.
– DuPont-koncernens Finnfeeds Finland. Läs mer.

En av Advens största kunder, Terrafame, håller just nu på att bygga en av världens största produktionslinjer för tillverkning av batterikemikalier. Terrafame kommer med hjälp av Advens lösning att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Genom att använda sig av befintlig teknik på ett nytt sätt kommer man uppskattningsvis att ta tillvara på 72 000 MWh värme som tidigare gått till spillo, vilket motsvarar uppvärmningen av 2500 villor årligen. Koldioxidutsläppen förväntas minska med 11 900 ton årligen. Läs mer.