Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljö är extremt viktigt för alla våra anställda i alla delar av vår verksamhet. Det är utan tvekan varje anställds och chefs ansvar på alla nivåer av företaget.

Vi är alla ansvariga for säkerheten hos oss själva, våra kollegor och alla andra på arbetsplatsen. Vi följer alla lagar och förordningar vilka utgör miniminivån när det gäller krav for arbetsmiljö i våra verksamheter. Vi är alla ansvariga för att alla arbetsmiljöregler följs.

För att kunna uppfylla vårt mål om noll arbetsrelaterade olyckor måste vi på ett kontinuerligt sätt åta oss att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Vi är alla ansvariga för att: följa instruktioner, foku­sera på allas säkerhet på vara gemensamma arbetsplatser, aktivt rapportera synpunkter inom arbets­miljö och genom att lämna förslag till förbättringar inom arbetsmiljöarbetet. Alla måste tillsammans hjälpas åt att främja arbetsmiljön och vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa säkra arbetsmiljö­förhållanden inom företaget.

Våra grundprinciper inom arbetsmiljö

  • Vi följer alltid lagstiftning, arbetsmiljöregler och instruktioner.
  • Vi tillhandahåller arbetsmiljöutbildningar till vår personal.
  • Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera och minimera arbetsmiljörisker som en naturlig del av vårt dagliga arbete.
  • Vi observerar och rapporterar riskfyllda förhållanden och osäkra handlingar. Vi utvärderar ris­kerna med våra arbetsmetoder och i vår arbetsmiljö. Risker hanteras och förbättringsbehov identifieras för att planera förbättringsåtgärder.
  • Vi rapporterar och utreder aktivt alla olyckor, incidenter och tillbud för att kunna identifiera och implementera förbättringsåtgärder. Vi lär oss också från våra misstag.
  • Vi samverkar med vår personal genom diskussioner och uppmuntrar dem att komma med för­bättringar i arbetsmiljöarbetet.
  • Vi involverar och uppmuntrar vår personal att diskutera arbetsmiljö och komma med förbätt­ringsförslag.
  • Arbetsmiljö diskuteras regelbundet på ledningsmöten och på andra möten i organisationen.
  • Vi kräver att våra entreprenörer och underentreprenörer åtar sig att leva efter Advens arbets­miljöregler.

Denna policy gäller för alla anläggningar och affärsenheter inom Adven Group och revideras årligen av ledningen. Denna policy kommuniceras till samtliga anställda och de som utför arbete åt Adven Group.