Ansökan om förändrad verksamhet vid Östervångsverket i Trelleborg

2022-06-21
Nyheter Fjärrvärme

För att tillgodose ett ökat behov av fjärrvärme i Trelleborg, möjliggöra en fossilfri omställning av fjärrvärmeproduktionen, samt kunna möta fluktuationer på bränslemarknaden har Adven för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet på Östervångsverket i Trelleborg, samt en ny avfallspanna på 15 MW. Inför tillståndsansökan hålls ett samrådsmöte den 23 augusti i Trelleborg.

Östervångsverket tillhörde tidigare det kommunägda bolaget Trelleborg Energi AB (tidigare Trelleborg Fjärrvärme AB) och köptes upp av Adven Energilösningar AB under 2021. I samband med att samarbetsavtalet tecknades tog Adven över befintliga produktionsanläggningar samt kommer enligt avtal att bygga de nya anläggningar som behövs för att täcka behoven av fjärrvärme i takt med att Trelleborg växer och fjärrvärmenätet byggs ut. Genom avtalet förbinder Trelleborgs Energi sig att köpa all sin fjärrvärme av Adven under de kommande 20 åren.

Adven Energilösningar AB har därför för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet på Östervångsverket i Trelleborg, samt en ny avfallspanna på 15 MW. Den ansökta verksamheten bidrar till att tillgodose ett ökat behov av fjärrvärme samt möjliggöra en fossilfri omställning av fjärrvärmeproduktionen i Trelleborg. Ansökan innefattar:

– Fortsatt drift av befintliga produktionsenheter med tillägg för nya bränslen i form av returträ och bioolja.

– En ny avfallspanna som planeras att försörjas med både icke farligt avfall och farligt avfall i form av träbränslen, slam, bygg-/verksamhetsavfall, papper-/kartongavfall samt jordbruksavfall.

  • En biooljepanna som ska omplaceras från reningsverket på Sjöviksvägen 6 i Trelleborg till Östervångsverket.

De planerade ändringarna är tillståndspliktiga enligt miljöbalken och föregås av ett offentligt samråd. I detta fall är samrådet ett s.k. avgränsningssamråd. Syftet med avgränsningssamrådet är att alla som berörs av det planerade projektet i ett tidigt skede ska få möjlighet att få information om förändringar i verksamheten, ställa frågor och lämna synpunkter som vi kan ta hänsyn till i den fortsatta planeringen och arbetet med ansökningshandlingarna.

Läs mer om de planerade förändringarna här:

Samrådsmötet hölls tisdagen den 23 augusti kl. 18:00. Här hittar du samrådsunderlaget. Vill du få en papperskopia av handlingarna postade till dig – kontakta Emelie Böös. Se kontaktuppgifter nedan.

Inom ramen för samrådet önskar Adven Energilösningar AB också förtydliga verksamhetens adress samt uppdatera uppgiften om var recipienten (Hesekillebäcken) mynnar i Östersjön. Bäcken mynnar i en punkt öster om Trelleborgs hamn i anslutning till korsningen vid Toftgränden och Östra Stranden. Den nuvarande verksamheten finns på Kornvägen 21 i Trelleborg, på fastigheten Östervång 2:77 och planerad verksamhet i anslutning på fastighet 2:64.

Eventuella synpunkter på samrådshandlingarna ska framföras via e-post till miljö- och energikonsult Emelie Böös via e-post: emelie.boos@m-solutions.se senast den 3/10 2022.

Läs fler nyheter om samarbetet mellan Adven och Trelleborgs Energi: