Pappers- och massaindustrin

Cirkulära lösningar för företag verksamma inom den energi- och vattenintensiva skogsindustrin

Produktionsprocesser inom pappers- och massaindustrin kräver traditionellt sett väldigt mycket energi och vatten. Genom att göra en objektiv analys av de mest resursintensiva processerna och bygga en cirkulär lösning baserat på resultatet kan man skapa stora besparingar. Sådana lösningar kan innefatta industriell vattenåtervinning, effektiv MVR-indunstning, tillvaratagande och återanvändning av spillvärme, och användning av tidigare outnyttjade sidoströmmar. Tillsammans med Adven kan du förverkliga verksamhetens handlingsplan för cirkulär ekonomi, utan att själv investera en krona.

Lösningar för pappers- och massaindustrin

Advens sätt att jobba kan på flera sätt vara till nytta för pappers- och massabruk. Med en helhetsanalys som utgångspunkt blottas snabbt flaskhalsar och möjligheter inom energiintensiva processer som möjliggör signifikanta besparingar i exempelvis den totala energiförbrukningen och energikostnader. Eftersom många lösningar på något sätt är cirkulära, förbättras även resurs- och energieffektivitet och koldioxidutsläppen minskar markant. Vi ger er ny kraft att förverkliga den potential som finns i er verksamhet.

Betydande besparingar med slutna vattensystem

Traditionella lösningar för vattenhantering i skogs-, massa- och pappersindustrin involverar ofta användning av kemikalier och skapar dessutom stora volymer slam. Genom att utveckla en lösning för vattenrening kan man skapa ett slutet vattensystem, exempelvis med hjälp av olika membran- och indunstningstekniker. Detta är en effektiv åtgärd för att säkra verksamhetens tillgång till vatten. I samband med det kan man även minska kemikalieförbrukningen, volymerna slam samt sitt eget vattenuttag. Det dyker ofta upp intressanta möjligheter när man undersöker nya sätt att ta tillvara på näringsämnen och tillverka biogas från organiska restflöden. Dessutom kan ett slutet vattensystem minska utsläppen med tusentals ton.

MVR-indunstning på en helt ny nivå

På pappers- och massabruk är indunstningen en stor ångförbrukare. Genom att förbättra energieffektiviteten i indunstningen kan man därmed minska den totala ångförbrukningen och även kraftigt minska utsläppen från energiproduktionen. Indunstningsprocesserna kan förbättras till exempel genom att införa MVR-teknik längre in i kärnprocessen. Genom att göra det kan ångförbrukningen reduceras upp till 50 %.

Mer effektiv energiproduktion

Man kan åstadkomma stora förbättringar i på pappers- och massabruk genom att utveckla energiproduktionen. Utrustningen kan bli gammal med tiden och det kan vara dyrt att uppgradera när man som företag måste ta hela investeringen själv. Trots att massaproduktion nästan är helt självförsörjande på energi, kan det uppstå flaskhalsar i energiproduktionen när man kombinerar det med papperstillverkning. Det är vid sådana tillfällen som energieffektivitetsprojekt får som bäst effekt. Att jobba med spillvärme och hitta möjligheter att återföra den till verksamheten är smart och leder till ökade intäkter och minskat energibehov.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Energipriserna är volatila och det finns en betydande politisk risk för framtiden. Det här avtalet säkerställer Arctic Paper Munkedals långsiktiga konkurrenskraft genom lägre, mer stabila och förutsägbara energikostnader, samtidigt som vi kraftfullt reducerar vårt avtryck på miljön.
Michal Jarczyński
Vd, Arctic Paper S.A.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?