Livsmedelsindustrin

Ledande expertis inom energi och vatten för livsmedelsindustrin.

Adven har lång erfarenhet av att leverera energi- och vattentjänster till livsmedelsindustrin och har många referenser inom sektorn. Det som genomsyrat våra samarbeten de senaste 40 åren är hög leveranspålitlighet, en djup förståelse för kundens behov och kunskap om den senaste tekniken och de bästa lösningarna. Vi ger kraft åt befintliga utvecklingsplaner och hjälper er att upptäcka oväntad potential som hjälper er att ligga i framkant i denna samhällsviktiga sektor i ständig utveckling.

Lösningar för livsmedelsindustrin

Livsmedelsföretag har länge legat i framkant för hållbarhet i hela produktionskedjan. Denna starka drivkraft har sin grund både i ett samhälleligt och företagsekonomiskt perspektiv. Det finns stor potential inom energi-, vatten- och resurshantering som kan hjälpa företag att ta ytterligare steg framåt.

Hållbar energiproduktion och energieffektivitet har stor betydelse för minskade utsläpp

Många livsmedelsföretag vidtar idag åtgärder för mer hållbara produktionskedjor med lägre utsläpp. De senaste åren har det gjorts stora förändringar och investeringar i energiproduktionen genom konverteringar till biobränslen, och på så vis har de fossila koldioxidutsläppen minskat med tusentals ton. En sådan åtgärd gynnar inte bara klimatet och företagets image, utan även den finansiella ställningen för företag som innehar stora antal utsläppsrätter. Det finns även stor potential i spillvärme som ofta är en nyckel till förbättrad energieffektivitet. Spillvärmen kan återföras till de egna processerna eller komma till nytta för andra.

Industriell vattenrening kan vara nästa oupptäckta möjlighet

Advens experter kan identifiera förbättringspotential även i andra områden än energiproduktion. Vattenrening är en sådan många gånger oupptäckt möjlighet i livsmedelsindustrin. Eftersom enorma mängder vatten och ånga förbrukas i olika processteg ligger kostnadsbesparingarna i att införa slutna vattensystem och mer effektiv indunstning. Besparingar kan även uppnås genom att ta tillvara på värdefulla näringsämnen eller producera biogas från slam och andra organiska restflöden.

Behåll kylan med Advens långa erfarenhet av industriell kyla

Med nästan 20 års erfarenhet ifrån installation och drift av kylanläggningar har vi blivit en ledande leverantör av kyla i livsmedelsindustrin. Kyltemperaturerna varierar mellan kyl- och frysnivå beroende på behovet. Vanligtvis används naturliga kylmedel som ammoniak och koldioxid för att producera kyla. Värmen som skapas i kylprocessen går också att ta tillvara på med hjälp av värmepumpar, för att sedan återföras i ett lågt tempererat nät istället för att bara släppas ut i luften onyttjad. Nyckeln till en bra lösning för industriell kyla och kylvatten är att energin som skapas i kylprocessen används så effektivt som möjligt.

Besparingar och intäkter från sidoströmmar

Sidoströmmar i livsmedelsindustrin kan innehålla till exempel laktos, olika fetter och slam. Dessa restprodukter har ett ekonomiskt värde som ibland går till spillo, trots att det finns möjlighet återanvända och förädla dem och på så sätt skapa värde för den egna verksamheten. Nu för tiden upptäcker vi potetial i hanteringen av sidoströmmar och restprodukter i nästan alla Advens investeringsprojekt.

Hur arbetar vi?

Vår Energy as a service-modell ger din verksamhet ny kraft

Vår Energy as a service-modell innebär att Adven står för hela investeringen och tar ansvar genom hela kedjan: från design och byggnation av den nya anläggningen till drift och underhåll. Vi ansvarar även för övervakning dygnet runt samt ser till att anläggningen ständigt förbättras.

expand_moreLäs mer

Utveckla

En helhetsanalys lägger grunden för utvecklingen av alla våra lösningar.

Bygga och äga

Vi står för hela investeringen med fullt ansvar för genomförande av byggprojektet.

Drift och underhåll

Våra driftexperter säkrar hög tillgänglighet, effektivitet och driftsäkerhet i energileveranserna, med fjärrövervakning dygnet runt.

Förbättra

Ständiga förbättringar nyckeln till att möta förändrade behov.

Ibland dyker det upp frågor som rör flera anläggningar och då går utvecklingsarbetet snabbt, särskilt eftersom vi träffas ofta. Det stärker oss som företag att Adven tar helhetsansvaret över energiförsörjningen. De erbjuder även centraliserad distansövervakning, vilket också är kostnadseffektivt.
Timo Panula
Fabrikschef, Valio

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?

Clara Tamm

New Business Developer Industrial Solutions