Prislistor & miljörapporter

På denna sida har vi samlat information om var prissättningsstrategi samt förklarat vara prismodeller. För att ta del av just din orts prislista samt miljörapport, välj ort i rullistan nedan.

Förutsägbarhet i din värmevardag

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg med valet av fjärrvärme och med Adven som leverantör. Vi redovisar därför öppet hur vi tänker när vi prissätter din värme sa att du som kund ska kunna jämföra priset med konkurrerande lösningar. Att jämföra fjärrvärmepriser mot andra fjärrvärmeföretag ger dock inte en rättvisande bild. Alla nät och bolag har olika förutsättningar och många faktorer paverkar prissättningen såsom; olika typer av bränslemix, storlek på nät, avfalls-eller spillvärmeanvändning, om anläggningen kan producera el till försäljning samt kostnaden för alternativen.

Advens fjärrvärmepris justeras en gång per år, vilket ger dig en förutsägbarhet i din värmevardag. Förutom det får du även fler fördelar genom att välja fjärrvärme så som en hållbar, trygg och enkel uppvärmningsform.

Vår prissättningsstrategi

Adven arbetar med marknadsprissättning. Kostnaden för uppvärmning med fjärrvärme ska vara prismässigt konkurrenskraftigt mot alternativen, samtidigt som vi väger in fjärrvärmens fördelar gällande bekvämlighet, miljö, enkelhet och så vidare. Läs mer om grunden till vår prissättning nedan.

Grunden till vår prissättning

Konkurrenskraftigt pris

Priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med andra alternativ på den lokala värmemarknaden.

Långsiktighet

Fjärrvärmepriset är alltid säkrat i ett år vilket innebär att du som kund slipper överraskningar i form av tillfälliga energiprisökningar. Vi strävar efter att prisutvecklingen skall vara stabil och förutsägbar över tid med långsamma fluktuationer.

Rimlig avkastning

Fjärrvärme är en bransch med stora investeringar och lönsamheten behöver vara god för att vi skall kunna investera och säkra våra leveranser långsiktigt. Både avseende driftsäkerheten och med minsta möjliga miljöpåverkan.

Våra prismodeller

Prismodell för småhus

Fjärrvärmepriset för kunder med smahus består av en Fast del och en Energidel. Den fasta delen är ett årligt pris (kr/ar) som du betalar oberoende av värmeanvändningen. Energidelen är det pris som du betalar för levererad mängd värme. För den delen betalar du ett pris per energienhet, öre per kilowattimme (öre/kWh).

En mätare är installerad i anslutning till din fjärrvärmecentral. Denna mätare registrerar varje gång du använder den värme vi tillhandahaller, exempelvis när du öppnar kranen för att få varmvatten eller fastigheten kräver värme för att upprätthålla den temperatur du har valt. Denna energianvändning registreras i mätaren som MWh, men da energianvändningen i ett småhus är relativt liten, sa omvandlar vi det till kWh (1 MWh = 1000 kWh) när vi fakturerar dig. På sa vis blir det enklare för dig att jämföra din värmeförbrukning med exempelvis din elförbrukning.

Förutom din använda energi innefattar priset pa fjärrvärme även en fast del, vilket är en årskostnad som vi delar upp och fakturerar per månad för att underlätta för dig som kund. Den fasta delen möjliggör för oss att underhålla den fjärrvärme som vi levererar till dig samtidigt som vi kan investera i teknik på våra anläggningar som leder till ett hållbart och resurseffektivt energisystem som ger minimal påverkan på miljön.

Vi har två olika prismodeller för företag beroende pa vilket nät som din fastighet är kopplad till. Du som kund kan alltså inte välja prismodell utan du får den prismodell som är kopplad till just ditt nät.

Prismodell för företag

Den effektbaserade prismodellen baseras på en debiteringseffekt. Debiteringseffekten (E) beräknas som medelvärdet av en viss periods värmeanvändning i kWh Fastighetens värmeanvändning, dvs energidelen är den uppmätta energimängd som har levererats under förbrukningsmånaden. Priset på den använda energi varierar över året enligt prislistan som fastställs en gång per år. I vissa av våra nät har vi även ett så kallat flödespris vilket innebär den uppmätta volymen fjärrvärmevatten (kubikmeter) som passerat fjärrvärmecentralen under november till och med mars.

Om du vill få en mer detaljerad förklaring av vår effektbaseradeprismodell så kontakta din lokala kundansvåriga.

Vi vill uppmuntra dig till att spara energi eftersom det är bra för både din plånbok och miljön. Därför gör vår prismodell det möjligt för dig som kund att påverka dina kostnader för uppvärmningen. Detta genom ett ändrat beteende eller energisparatgärder i fastigheten. Eftersom energianvändningen mäts per timme kan en åtgärd visa sig så snabbt som timmen efter att den är utförd, vilket du kan följa på Mitt Adven.

Så här fungerar det
Energianvändning registreras i mätaren timvis. Du betalar ett pris för energin upp till en vald baskapacitetsnivå (basenergi). För energi som tas ut utöver den valda nivån (spetsenergi), betalas ett högre pris. Som kund väljer du själv baskapacitetsnivå, alltså vid vilken effektnivå (kWh/h) som spetsenergipris ska börja betalas. Du betalar för baskapaciteten i kr/kW, där priset stegvis blir lägre vid högre vald nivå.

Ett riktmärke för de flesta fastigheter är att andelen spetsenergi bör ligga runt 5 procent och basenergi runt 95 procent.

Om du vill få en mer detaljerad förklaring av vår prismodell och hur du kan räkna ut din optimala baskapacitet så boka in ett möte med din kundansvarig. Vi träffar dig gärna för att svara på dina frågor och kan även ge tips och råd kring hur du som kund kan påverka dina kostnader.

Val av baskapacitet
Baskapaciteten väljs en gang om året. Du kan själv kan välja vilken månad ditt nya val av baskapacitet ska gälla fran. Bindningstiden för avtalet är precis som tidigare 12 månader. När bindningstiden har löpt ut kan du, om du vill och behöver, välja en annan baskapacitet. Om inget val görs, fortsätter din tidigare valda baskapacitet.

Kontakta vår kundservice om du vill byta baskapacitet.

Så fungerar vår timbaserade prismodell

Du som kund väljer baskapacitet utifran din fastighets årsenergibehov. För energi som tas ut utanför den valda baskapaciteten (spetsenergi), betalas ett högre pris. På så sätt bestämmer du själv vid vilken effektnivå (kWh/h) som spetsenergi ska börja betalas.

Film som visar hur prismodellen fungerar

Har du frågor om prissättning eller våra prismodeller?

Kontakta oss