Avtalsvillkor & konsumenträtt

Avtalsvillkor

Vi följer branschföreningen Energiföretagen Sveriges uppsatta avtalsvillkor för fjärrvärme för konsumenter och näringsidkare.

För privata småhusägare: Allmänna avtalsvillkor för konsumenter

För industrier, offentliga fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare: Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Fjärrvärmecentralen, utförande och installation- Tekniska bestämmelser F:101

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol (tingsrätt). Du bör dock först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Fjärrvärmelagen

Som fjärrvärmeföretag lyder vi under fjärrvärmelagen (2008:263), vilken bland annat ställer krav på avtal, förhandling och medling. Du kan läsa fjärrvärmelagen i dess helhet på Riksdagens hemsida.

Förhandling och medling

Enligt fjärrvärmelagen har du som kund rätt till förhandling om du inte accepterar avtalsvillkoren eller fjärrvärmepriset. Begäran om förhandling ska ske inom tre veckor från underrättelse om villkorsändring. Skulle vi inte komma överens vid förhandlingen har både du som kund, och vi som leverantör, möjlighet att ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Ansökan om medling ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden inom tre veckor från den dag förhandlingen avslutades. Fjärrvärmenämnden är tillsatt av Energimarknadsinspektionen för att sköta alla medlingsärenden.

Läs mer på Fjärrvärmenämndens hemsida vad som gäller vid medling, eller kontakta dem direkt på telefonnummer 016-544 20 00.

Blankett för nedladdning: Begäran om förhandling
Begäran om förhandling kan sändas till vår kundservice via brev eller inscannad via e-post.

Rätt att säga upp avtalet om fjärrvärme

Vill du säga upp avtalet till följd av en villkorsändring, har du rätt att göra det inom två månader från dagen för underrättelse om villkorsändring.

Du har också rätt att säga upp avtalet efter avslutad förhandling respektive medling, om överenskommelse inte träffats mellan parterna, förutsatt att avtalet sägs upp senast tre veckor från den dag förhandlingen respektive medlingen avslutades. Om ansökan om medling lämnats utan bifall får avtalet sägas upp inom tre veckor från dagen för detta beslut.

Sägs avtalet upp enligt ovan upphör det att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.

Läs mer om hur en uppsägning går till

Gå till Ägarbyte & Uppsägning