Januari 15, 2021
Artiklar

Planen som ska förverkliga Advens ambitiösa mål om minskade CO2-utsläpp

Adven vill ta ett stort miljö- och klimatansvar och att vara en del av lösningen på klimatförändringarna är en integrerad del av vår affärsstrategi. Adven-gruppen har därför gjort en plan för vilka åtgärder krävs för att vi ska uppnå våra miljö- och klimatmål.

– På Adven finns ingen egen avdelning för hållbarhetsfrågor – hela verksamheten jobbar med det. Vi tror på hållbar utveckling och att vi kan skapa positiva effekter genom våra lösningar inom energi och vatten, säger Katja Baumgartner, Miljöchef på Adven Finland. 

I strategiarbetet som gjordes för ett par år sedan satte Adven målet att koncernen senast 2024 ska ha minskat koldioxidutsläppen både från den egna och från kundernas energiproduktion med 200 000 ton. Detta mål la sedan grunden för miljö- och klimatarbetet.

– Vi samlade experter inom organisationen och ledningen för att tillsammans utarbeta en plan. Målet i sig baserades på en utvärdering av vilka åtgärder som har störst effekt på klimatet. Nyckeln visade sig ligga i nya investeringar, säger Baumgartner.

Det finns två sätt på vilka Adven kan bidra till att minska koldioxidutsläppen:

  1. Adven minskar utsläppen från sin egen energiproduktion. Till exempel i fjärrvärmeverksamheten genom att konvertera den sista andelen fossila bränslen till förnybara energikällor och genom att förbättra energi-, vatten- och resurseffektivitet.
  2. Adven hjälper till att utveckla sina kunder i en mer miljövänlig riktning, exempelvis genom att konvertera till biobränslen, minska ångförbrukningen i industriprocesser eller genom att ersätta fossila värme- och kyllösningar med koldioxidneutral geoenergi.

– Om vi enbart fokuserade på att förbättra våra egna anläggningar så skulle vår klimatnytta bli mindre. Nu har vi ett större perspektiv, och även om det tar mer tid att utveckla och bygga nya kundlösningar så ser vi att de gör stor skillnad för klimatet, förklarar Baumgartner.

Konceptutveckling av resurseffektiva lösningar för framtiden

Utöver att minska klimatförändringarna genom reducerade koldioxidutsläpp innehåller klimat- och miljöplanen ytterligare tre områden: resurseffektivitet, begränsade utsläpp till luft av vissa föroreningar, kontinuerlig uppföljning av efterlevnad av lagar och regler kring miljö och arbetsmiljö.

För att skapa resurseffektiva lösningar och tjänster använder vi så lite råmaterial och energi som möjligt. Advens konceptteam letar ständigt efter nya lösningar som förbättrar energi-, vatten- eller materialförbrukningen och som gör kundens verksamhet mer cirkulär.

– När vi pratar målsättningar tillsammans med kunder så är miljöaspekten alltid en viktig del. Ingen beslutsfattare kan bortse från det idag, och lösningar som inte bidrar med klimatnytta förkastas i nuläget, förklarar Baumgartner.

En annat viktigt område handlar om att begränsa utsläpp till luft av vissa föroreningar och grundar sig i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (baserad på EU:s MCP-direktiv). För att uppnå målen kommer Adven fokusera på bland annat rökgasrening och bränsle- och pannkonverteringar. Vi arbetar ständigt med att säkerställa efterlevnaden av lagar och regler för miljö och arbetsmiljö i verksamheten och i det ledarskap vi utövar. Det inkluderar bland annat kontinuerligt arbete med säker kemikaliehantering och uppföljning av utsläpp.

Läs vidare:

Hållbarhet

Vår resa

Kundberättelser

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?