November 24, 2019
Artiklar

Hårda regleringar för livsmedelsindustrin kräver komplexa lösningar 

Livsmedelsindustrin är hårt reglerad jämfört med andra branscher när det gäller hur vatten hanteras. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen har under 2019 lyft fram en ny punkt i sitt Hållbarhetsmanifest om effektivare vattenanvändande. Grundvattennivåer och vattenkvalitet diskuteras på ett nytt sätt, med ett nytt allvar även i Sverige.

Clara Tamm är affärsutvecklare på Adven och expert i frågan om effektivare vattenanvändning som ett verktyg i övergripande hållbarhetsutmaningar.

– Det är viktigt att vända på alla stenar – även de gröna, säger Clara. Livsmedelsindustrin gör redan mycket bra saker för miljön och de behöver ta hållbarhetsperspektivet i beaktning när medvetna konsumenter ställer krav. 

Konkurrensen på marknaden är hård och miljöförbättring är en faktor bland många andra när företagen ska välja strategiska åtgärder som stärker dem för framtiden. Det vatten som används i livsmedelsindustrierna ska vara av dricksvattenkvalitet genom hela processen, inte bara i de livsmedel som produceras. 

– Vi måste tänka på vatten ur ett miljöperspektiv. Det är visserligen inte en ändlig resurs i bemärkelsen att det försvinner när det en gång har använts, vatten kan användas om och om igen, i ett kretslopp, under förutsättning att det renas. Men vatten är för värdefullt för att bara användas en gång, det kan och bör renas och återanvändas.

Måste säkra kvalitet och tillgång på vatten

I Sverige har vattenfrågan fram till nu inte varit en prioriterad hållbarhetsfaktor. Kommuner har levererat bra och billigt vatten till industrierna, där livsmedelsindustrin sällan eller aldrig behövt ställa frågan om vattnets kvalitet. Men alla stora aktörer inom livsmedelsindustrin måste idag förhålla sig till vattenresursfrågan.

– Vattnet ska ha en viss kvalitet och det måste säkerställas på samma sätt som för andra ingredienser, berättar Clara. I och med klimatförändringar och behov av investeringar i ny utrustning behöver livsmedelsföretagen tänka strategiskt på vatten, och värdera de vattenrelaterade risker företaget har. Operativa risker, finansiella risker, och reglerande. I förlängningen finns också risk att företagets anseende tar skada om de inte tar tillräckliga vattenhänsyn.

Spillvattnet från livsmedelsföretag går ofta till de kommunala reningsverken för vidare rening. Men det är inte alltid kommunerna kan möta upp industriernas behov av att få sitt spillvatten renat, till exempel vid ökad produktion.

– Ansvaret att värna vatten som resurs ligger på oss alla, individer, samhälle och företag så att framtidens barn och djur har tillgång till rent vatten! Genom att slösa mindre, förorena mindre, återanvända mer och bli mer effektiva i all användning av vatten kan vi uppnå en högre vattenproduktivitet (ekonomiskt utfall per droppe) och minska vattenriskerna. 

Helhetskoncept för komplicerade processer 

Hållbarhetsmanifestet från Livsmedelsföretagen lyfter frågan om effektiviserad vattenanvändning (mål 5) och lovar sätta konkreta mål under 2020. Adven kan hjälpa livsmedelsindustrin att uppnå mål 5, men även 1 och 2 i Hållbarhetsmanifestet genom att guida dem genom lagar och regleringar för att återanvända vatten som en resurs. Förutom att vatten är en viktig ingrediens vid produktion av livsmedel är det även ett processhjälpmedel som används genom hela processen (till exempel för rengöring), samt en källa till energi när det används som värme, ånga eller kyla. Vattenanvändning kräver energiförbrukning och energiförbrukningen kräver i sin tur ytterligare vattenanvändning.

– Den energi som förbrukas i inköp, behandling och distribution av vatten ger ett energiavtryck, allt slöseri med vatten leder till slöseri med energi. Förbättringar som görs i vattenhanteringen har därför en direkt positiv inverkan på energiutnyttjande. Adven effektiviserar, sparar och minskar förbrukningen med smarta lösningar, säger Clara. 

Tar en del av investeringen för framtiden

Det finns också andra aspekter att ta hänsyn till när det handlar om vatten, exempelvis slam och restprodukter. Därför är det viktigt att tänka till kring vad som är viktigt i den specifika kundens fall. Det går att utvinna energi exempelvis i form av värme ur process- och spillvatten och ofta innehåller vattnet restprodukter som går att ta till vara. Adven tar ett helhetsgrepp och gör flödesanalyser över kundens olika system som en del i att göra dem mer effektiva och för att nyttigheter i flödena ska kunna förädlas till en mer hållbar användning, ett cirkulärt tänk.

– Det är viktigt att se hela bilden, säger Clara. En bärande del i Advens affärsmodell är också att vi går in med kapital. Det ger företagen utrymme att investera i en anläggning för framtiden, i en värld där det annars ofta handlar om kortsiktig payback. Teknik finns det gott om, men Adven krokar arm som kundens långsiktiga partner. Kraften sitter i den systemförändring de båda parterna gör tillsammans. Vårt mål är att industriernas intressenter och slutkunder ska känna sig nöjda med förfarandet och vilja fortsätta att köpa företagens produkter.

Läs också:

Hur styr BAT-kraven industrin mot att bli mer hållbar?

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?