Oktober 13, 2020
Artiklar

Cirkulär ekonomi i skogsindustrin kan ge stora besparingar

Pappers- och massaindustrin är i allra högsta grad i framkant vad gäller cirkulär resursanvändning. Med ny teknik öppnas det däremot hela tiden upp för fler förbättringsmöjligheter som branschen har mycket att vinna på. När det dessutom finns kostnadsbesparingar inom räckhåll finns all anledning att fortsätta förbättra tillverkningsprocesserna för framtiden.

Traditionellt sett är massa- och pappersindustrin känd för att förbruka stora mängder energi och vatten, men eftersom energin som förbrukas nästan alltid kommer från restprodukter från de egna processerna är många fabriker självförsörjande på energi. Det är dessutom stort fokus på återanvändning av resurser genom hela tillverkningsprocessen. Med en omfattande och objektiv granskning av företagets tillverkningsprocesser och med kunskap om den senaste tekniken kan dock nya dörrar öppnas för både ekonomiska och resursmässiga besparingar i skogsindustrin. Exempel på cirkulära lösningar med outnyttjad potential är vatten- och värmeåtervinning och tillvaratagande av tidigare oanvända sidoströmmar och råmaterial från produktionen.

Integrerade vatten- och energilösningar ger besparingar

– De största besparingarna hittar man ofta när man tittar på vatten- och energiförbrukning samtidigt. Med dagens teknik kan industriprocessvatten renas till dricksvatten, samtidigt som till exempel kemikalier utvinns ur vattnet för att återanvändas eller säljas vidare. Ofta finns även stor potential i värmeåtervinning från avloppsvatten, förklarar Elina Isokangas, som är doktor i miljöteknik och en av Advens experter på cirkulära lösningar för industrin.

Man använder traditionellt sett väldigt mycket kemikalier i tillverkningsprocessen, kokkemikalier som efter bland annat indunstning återanvänds i processen. Många pappers- och massabruk skapar dessutom förnybar energi genom att skicka sitt avloppsvatten till biogasproduktion. Det behandlade vattnet kan sedan ytterligare renas med membranteknik för att minska färskvattenförbrukningen och skapa ett än mer slutet system. Här kan du läsa mer om vattenrening.

– Ett annat aktuellt exempel på integrerade vatten- och energilösningar är hur hydrotermisk karbonisering (HTC) används till att producera kol av det bioslam som genereras vid vattenrening. Detta kol kan sedan användas som bränsle i energiproduktionen, säger Isokangas.

Potential i energiproduktion och råvarubearbetning

Den utrustning som används i pappers- och massaindustrin är många gånger väldigt gammal men välfungerande, att investera i ny utrustning innebär stora kostnader. Med ny teknik kan man dock åstadkomma stora effektivitetsförbättringar, så det finns ett värde i att se över sin utrustning. Även förbättringar i råvarubearbetningen kan ge stor effekt. 

– Även om kemikalierna från massaindustrins kärnprocesser redan återvinns från sodapannan kan energieffektiviteten förbättras ytterligare genom att till exempel svartlutens indunstning byggs om, menar Isokangas.

Integrerade pappers- och massabruk är idag i stort sett självförsörjande på energi, men det går alltid att göra mer. Spillvärme kan till exempel tas tillvara på och återföras till verksamheten, vilket medför stora kostnadsbesparingar och minskar primärenergiförbrukningen. Med klimatförändringar och ny lagstiftning om utsläpp kan det dessutom i framtiden blir allt viktigare att investera i projekt som ökar energieffektiviteten även på massaproduktionsanläggningar, genom att exempelvis skapa fjärrvärme av överskottsenergin.

Illustration möjligheter pappers- och massaindustri Adven

Läs mer:

Lösningar för pappers- och massaindustrin

Tre sätt att förbättra sin energieffektivitet

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?