Augusti 12, 2020
Artiklar

Hur styr BAT-kraven industrin mot att bli mer hållbar?

Det finns ett flertal anledningar till att industriföretag idag ser över sin energiförsörjning och vattenhantering. En av de drivande faktorerna är nya krav som syftar till att minska industrins belastning på miljön och klimatet. Riktlinjerna är samlade under begreppet BAT (Best Available Techniques) och resulterar i att mer enhetliga krav ställs på utsläppen från industrin inom EU.

Det finns olika drivkrafter bakom att genomföra förändringar i ett industriföretags energi- och vattenförsörjning. Det kan exempelvis vara alltför höga eller oförutsägbara energikostnader eller en önskan om, eller krav på, en omställning mot en mer hållbar verksamhet.

BAT innebär mer enhetliga krav på utsläpp från olika industrier

Genom striktare krav gällande utsläpp till vatten, luft och mark, sänds tydliga signaler till industrin åt vilket håll utvecklingen bör gå på lång sikt. På EU-nivå finns dessa krav gällande miljö och klimat samlade under begreppet BAT (Best Available Techniques), som är en grundläggande princip om att aktörer inom industrin ska vidta alla rimliga förebyggande åtgärder för att undvika föroreningar.

För varje bransch har man tillsammans med aktörer från industrin skapat ett gemensamt branschspecifikt dokument kallat BREF (BAT Reference Document) som sammanställer den miljöskyddsteknik som finns tillgänglig samt vad industrin måste åtgärda med avseende på energieffektivisering, rening av utsläpp eller minskad förbrukning av kemikalier.

Sammanställningen innehåller krav, även kallade BAT-slutsatser. Kraven ställs dels generellt, så som att vattenförbrukningen bör minimeras, och dels i kombination med specifika begränsningsvärden, då kallade BAT-ael;er (BAT Associated Emission Level).

BAT-slutsatser för en viss bransch måste efterföljas av berörda verksamheter senast fyra år efter att de publicerats.

Parallellt med BAT gäller även de svenska miljötillstånden, som utfärdas av mark- och miljödomstolen eller Länsstyrelsen. Beroende på hur förutsättningarna ser ut i området kan dessa innebära högre krav än BAT.

Kontinuerlig och mer förutsägbar utveckling mot en mer hållbar industri

För stora industriaktörer innebär BAT-kraven rent konkret att verksamheten kontinuerligt kommer att behöva uppdateras, i allt ifrån teknisk utrustning till tillvägagångssätt. I ett bredare perspektiv innebär kraven en mer förutsägbar och enhetlig utveckling framåt inom hela EU och en möjlighet att börja arbeta mer proaktivt istället för reaktivt.

Hampus Bellander arbetar som teknisk konceptutvecklare på Adven och diskuterar ofta BAT med leverantörer och kunder.

–  Vi upplever ibland en låg medvetenhet kring dessa krav i industrin, menar Hampus. De som är varse om kraven har lärt sig den hårda vägen när väl kraven närmar sig, och för vissa kommer kraven som en blixt från klar himmel. BAT-kraven möjliggör proaktivitet, vilket aktörerna istället borde nyttja till sin fördel!

Advens expertis säkerställer kundernas uppfyllnad av miljökraven

Adven kan hjälpa företag att uppfylla BAT-kraven både initialt och löpande. Eftersom energi- och vattenlösningarna levereras som tjänst, så tar man redan i utvecklingsstadiet hänsyn till de krav som finns på verksamheten ur klimat- och miljöhänsyn. Då Adven dessutom sluter långsiktiga avtal på cirka 10–15 år, innebär det att man även tar hänsyn till nya BAT-krav som blir gällande under avtalsperioden, och dimensionerar lösningarna därefter redan vid beräkningsstadiet.

–      Med lång erfarenhet från olika verksamheter och branscher i olika länder, och tillämpningen av dessa krav känner vi oss trygga med att ansvara för våra kunders efterlevnad av dessa krav, förklara Hampus. I bästa fall kan en genomlysning av verksamheten med BAT-kraven i beaktande leda till att man upptäcker nya flaskhalsar gällande sin energianvändning, materialanvändning eller vattenrening. Detta skulle i praktiken kunna resultera i nya möjligheter att göra verksamheten mer effektiv, lönsam och hållbar.

Läs mer:

EU-kommissionens branschvisa sammanställning av miljöskyddsteknik

Dela

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du följa med i utvecklingen av morgondagens lösningar inom energi och vatten?