Soli pa solim: kā norisinās siltummezgla renovācija vai nomaiņa?

2022-10-31
Raksti Nekustamajiem īpašumiem Centralizētā siltumapgāde

Siltummezgls ir tā dēvētā ēkas “sirds”, kas apgādā apkures sistēmu ar siltumu un mājas iedzīvotājus ar karsto ūdeni. Labi noregulēts un darba kārtībā esošs siltummezgls ļauj izmantot siltumenerģiju optimāli, taču tā nodrošināšanai iekārtas ir periodiski jākopj un nepieciešamības gadījumā – jārekonstruē vai jānomaina. Ar ko sākt?

Siltummezgla rekonstrukcijai var būt dažādi iemesli, taču lielākoties rekonstrukcija nepieciešama, jo pats mezgls ir “savu laiku nokalpojis”. Tas var izpausties, piemēram, kā nepietiekama siltumenerģijas padeve uz dzīvokļiem vai arī tieši pretēji, kā pārāk augsta temperatūra mājokļos.

Ja ir kļuvis skaidrs, ka apkures problēmu cēlonis meklējams siltummezglā, risinājums ir tā rekonstrukcija vai nomaiņa. Vispirms ir jāatrod projektētājs un jāsagatavo pieteikums tehnisko nosacījumu saņemšanai. “Adven Latvia” ražošanas direktors Egils Kampuss norāda, ka šis sagatavošanās solis ir ārkārtīgi svarīgs, lai tālākā virzība noritētu kā plānots: “Siltummezgls jāprojektē atbilstoši siltumenerģijas piegādātāja tehniskajiem nosacījumiem. Projektētājam noteikti jābūt informētam par nosacījumiem un iesaistītam projektā jau pieteikuma iesniegšanas fāzē.”

Pirms siltummezgla maiņas vai rekonstrukcijas darbu uzsākšanas nepieciešams apstiprināt projektu ar siltumenerģijas piegādātāju. Dažkārt darbi tiek uzsākti kļūdaini, balstoties uz projekta melnrakstu, kas savukārt rada vairākas problēmas – sākot ar to, ka siltummezgls neatbilst tehniskajiem nosacījumiem, un beidzot, ka siltummezgla darbība nesakrīt ar plānoto. Vai arī siltummezgla būvētājs nav pietiekami iepazinies ar apstākļiem un projektu, proti, trūkst nepieciešamās sadarbības starp būvnieku un projektētāju.

E. Kampuss norāda, ka kļūdaina projekta vai tehnisko nosacījumu neievērošanas dēļ, piemēram, siltumslodzes, temperatūras grafiku, spiediena zudumu neprecizitāšu dēļ, var tikt uzstādītas neatbilstošas iekārtas. Tas nozīmē, ka faktiskie iekšējās sistēmas parametri ir par augstu vai par zemu, radot sistēmā troksni, cirkulācijas traucējumus vai nepietiekamu apkuri, kā arī neatbilstoši lielas siltummezgla izbūves izmaksas. Tāpēc rekonstrukcijas veicējiem projektu pārbaude un siltummezgla tehniskā risinājuma saskaņošana ar siltumenerģijas piegādātāju ir ne tikai ieteicama, bet arī obligāta.

Šajā gadījumā nozīme ir tam, ka atbilstība nosacījumiem ietekmē ne tikai ēku, kurā darbi tiek plānoti. “Centralizētās siltumenerģijas piegādes tīkls ir viens veselums, un, ja kāds no lielumiem neatbilst prasībām, tas ietekmē visa pārējā siltumapgādes tīkla darbību un var mainīt tā tehniskos parametrus. Efektīva tīkla darbība ietaupa ražošanas un piegādes izmaksas, kas savukārt ietekmē pārdotā siltuma cenu. Tāpēc katram mājoklim ir piemēroti arī savi tehniskie parametri,” skaidro “Adven Latvia” ražošanas direktors.

Atjaunojot siltummezglu, var ietaupīt līdz pat 30%

Pēc siltummezgla projekta apstiprināšanas var uzsākt siltummezgla izbūvi vai jau esošas sistēmas gadījumā – tā rekonstrukciju. Mūsdienās lielākoties tiek būvēti siltummezgli ar siltummaiņiem (atdalītu slēgtu sistēmu), kuros siltumtīkli un patērētāja apkures sistēma tiek  nodalītas. Neatkarīgas sistēmas gadījumā apkures sistēmu avārijām parasti ir daudz mazākas sekas, jo tās neietekmē visa siltumtīkla darbību vai, gluži pretēji, novērš gaisa nokļūšanu apkures sistēmā.

“Modernāka jaunā mezgla automātika (temperatūras pazemināšana nakts sistēmās, precīzāka regulēšana un temperatūras uzturēšana) ļaus ietaupīt izmaksas par 5-30%. Turklāt tikpat liela var būt arī elektroenerģijas ekonomija, izmantojot cirkulācijas sūkņus ar jauniem frekvenču pārveidotājiem,” stāsta E. Kampuss, skaidrojot kāpēc, neskatoties uz investīcijām, siltummezgla atjaunošana ir nozīmīga ilgtermiņā.

Siltummezglam nepieciešama regulāra apkope

Pēc siltummezgla pabeigšanas un pirms tā ieslēgšanas ir jāvienojas ar siltumenerģijas piegādātāju  par spiediena testa laiku. Turklāt pirms tikšanās jāuzrāda arī siltummezgla pase, kurā norādīta tehniskā informācija. Ja spiediena parametri ir atbilstoši un siltummezgls ir sagatavots saskaņotam projektam, siltummezglu var palaist. Tomēr, ja tiek konstatētas nelielas nepilnības, siltummezgls joprojām drīkst funkcionēt, bet trūkumus var labot paralēli darbībai, lai patērētājiem nebūtu ilgstoši siltumapgādes traucējumi.

Siltummezgls ir regulāri jākopj neatkarīgi no tā, vai tas ir jauns vai rekonstruēts mezgls. Visiem siltummezgliem ir noteikts, ka reizi vai divas gadā ir nepieciešama padziļinātā pārbaude, kas nodrošina mezgla efektīvu darbību un kalpošanu ilgtermiņā.