Veselības un drošības politika

Veselība un drošība ir ļoti būtiska ikvienam un ieņem nozīmīgu vietu ikvienā Adven darbībā. Nepārprotami, tā ir ikviena darbinieka un vadītāja atbildība visos līmeņos.

Mēs visi esam atbildīgi par savu, savu kolēģu un visu pārējo drošību darba vietā. Tiesību akti nosaka minimālās prasības, taču mūsu mērķis ir sasniegt vēl labākus rezultātus. Mēs visi esam atbildīgi par visu drošības noteikumu ievērošanu.

Lai sasniegtu mērķi samazināt ar darbu saistīto nelaimes gadījumu skaitu, mums nepārtraukti jāpiedalās sistemātiskā drošības darbā. Mēs visi esam atbildīgi par instrukciju ievērošanu, pievēršot uzmanību ikviena darbinieka drošībai darbavietā un aktīvu jebkādu drošības problēmu izvirzīšanu un drošības priekšlikumu sagatavošanu. Ikvienam ir jāpiedalās veselības un drošības veicināšanā, un jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus uzņēmumā.

Mūsu drošības principi

  • Mēs vienmēr ievērojam tiesību aktos noteikto, Adven un mūsu klientu drošības noteikumus un instrukcijas
  • Mēs veicam personāla apmācību darba drošībā
  • Mēs monitorējam un ziņojam par bīstamiem apstākļiem un bīstamām darbībām. Mēs novērtējam mūsu darba metožu un darba vides riskus. Izvērtējam mūsu darba metožu iespējamos riskus un identificējam nepieciešamos uzlabojumus.
  • Mēs aktīvi ziņojam un izmeklējam visus negadījumus, incidentus un misēkļus, lai identificētu uzlabojamās vajadzības.
  • Mēs strikti iestājamies pret atrašanos darba vietā apreibinošo vielu ietekmē un aicinām darbiniekus
  • Drošības jautājumi regulāri tiek pārrunāti vadības komandas visu līmeņu sanāksmēs
  • Visiem uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas strādā Adven telpās vai teritorijā, ir jāievēro Adven drošības principi un noteikumi.

Šī politika attiecas uz visiem Adven Group uzņēmumiem un ražotnēm, un reizi gadā vadība to pārskata. Par šiem noteikumiem tiek informēti visi darbinieki un trešās, iesaistītās puses.