Ilgtspējība

Ceļa karte uz augstākā līmeņa darba drošības kultūru

Mums ir būtiski nodrošināt drošu darba vidi. Mūsu darbinieku, sadarbības partneru un apmeklētāju drošība ir augstākā prioritāte. Mēs regulāri izvērtējām mūsu darba metožu un darba vides riskus, un, ja tādi tiek konstatēti – nekavējoties novēršam. 

Mēs aicinājām savus darbiniekus aktīvi ziņot par novērotajām drošības nepilnībām un iesniegt idejas uzlabojumiem, kā rezultātā 2019. gadā mums bija ziņojumu rekordskaits, pateicoties kuriem ieviesām vērā ņemamus uzlabojumus.

Mēs uzskatām, ka cilvēciskais faktors ir izšķirošais drošības pārvaldībā, jo tikai ar tehniskiem vai procesuāliem risinājumiem, nav iespējams novērst visus darba vides riskus. Cilvēkiem jādomā par savu un apkārtējo cilvēku drošību, un, par visiem ar darba vietu saistītajiem riskiem – jāizvēlas drošas darba metodes, pārbaudītas iekārtas, individuālās aizsardzības līdzekļi un jāievēro citas risku novēršanas metodes.

Tāpēc mēs ticam, ka ir svarīgi apmācīt cilvēkus darba drošībā un ievērot to ikdienas darbā. Mēs mācamies no pieredzes un dalāmies ar to Grupā. Visās Grupas uzņēmumu valodās ir sagatavotas un ieviestas drošības vadlīnijas, lai celtu darbinieku apzinātību par drošu darba vidi.

Tuvākajiem gadiem Adven ir sagatavojis ceļa karti augstākās klases darba drošības kultūrai. Tajā ir norādījumi, kuriem sekojot tiks nodrošināta visu darbinieku, sadarbības partneru un citu iesaistīto pušu sadarbība, un, kopā sadarbojoties, darba drošības kultūra tiks nodrošināta visaugstākajā līmenī. Kā viens piemērs – Adven Grupa ir izveidojusi Drošības vadlīnijas, kuru pamatā desmit pamatprincipiem, kuri jāievēro gan darbā ar augstas bīstamības iekārtām ražotnēs, tā arī veicot darba pienākumus birojā.

Kvalitāte, drošība un vides aspekti tiek ņemti vērā visas mūsu darbībās. Mūsu darbības Somijā, Zviedrijā, Igaunijā un Latvijā ir apstiprinātas ar ISO un vietējas nozīmes sertifikātiem.