Paziņojumi – Valmiera

Valmierā saražo pēdējās trīs apkures sezonās lētāko siltumenerģiju

22.12.2020.

To ietekmē gan neierasti siltie laikapstākļi, gan arī AS “Valmieras Enerģija” jaunās katlumājas izbūve Valmierā, Dakstiņu ielā 1, kas arī turpmāk veicinās siltumenerģijas tarifa stabilitāti pilsētā, jo tā aprēķins vairs nebūs pilnībā atkarīgs no fosilā kurināmā – dabasgāzes – cenas svārstībām un to izlīdzinās Latvijā pieejamā atjaunojamā kurināmā – šķeldas – iepirkuma cena.

2020. gada nogalē Regulators apstiprināja jauno tarifu projektu ar siltumenerģijas ražošanas tarifu 36,57 EUR/MWh, kas būs spēkā no 2021. gada 1. februāra, bet no 2021. gada 1. maija tas samazināsies līdz vērtībai 35,77. Līdz ar jaunās katlumājas izbūvi Dakstiņu ielā 1, kurā ir gan biokurināmā katls, gan dabasgāzes katli, tika pilnībā modernizēta siltumapgādes ražošana Gaujas labajā krastā. Šāda modernizācija ir nepieciešama, lai paaugstinātu un uzlabotu sistēmas drošību, energoefektivitāti, tajā skaitā samazinātu radītās CO2 emisijas un nodrošinātu Valmieras pilsētas siltumapgādes sistēmas atbilstību ES vides aizsardzības prasībām. Papildus tam esošās katlumājas Rīgas ielā 25 dabasgāzes apkures iekārtas ir tehniski nolietojušās un drīzumā tās prasītu jaunas investīcijas, tāpēc šo katlumāju ir plānots slēgt.

No 2021. gada 1. februāra siltumenerģijas ražošanas tarifs būs samazinājies, salīdzinot to ar iepriekšējām trim apkures sezonām šajā pašā periodā (skatīt grafikā “AS “Valmieras Enerģija” siltumenerģijas ražošanas tarifs EUR/MWh (neieskaitot PVN)”).

“Sākot ar 2020. gada jūliju līdz pat 2021. gada 31. janvārim, atbilstoši SPRK izsniegtajai atļaujai, būtiski samazinājām siltumenerģijas ražošanas tarifu saistībā ar kurināmo izmaksu samazinājumu. Pazeminātais siltumenerģijas ražošanas tarifs mājsaimniecībām Valmierā devis būtisku atbalstu šajā izaicinājumu laikā. Iepriekš apstiprinātais siltumenerģijas ražošanas tarifs bija balstīts uz dabasgāzes tehnoloģijām, tāpēc dabasgāzes cenu svārstību ietekmē tarifs pārsvarā pēdējo trīs gadu laikā bijis virs 40 EUR/MWh. Jaunais apstiprinātais tarifu projekts nav vairs tik ļoti atkarīgs no fosilā kurināmā svārstībām, jo tas balstīts uz ilgtspējīgu biomasas kurināmā tehnoloģiju izmantošanu. Šīs tehnoloģijas ļauj izmantot lētāku zemākas kvalitātes šķeldu un līdz ar to ražot siltumenerģiju lētāk,” norāda Māris Kānītis, AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis.

Siltumenerģijas ražošanas tarifs ir viena no trīs komponentēm siltumenerģijas gala tarifam, kas gala siltumenerģijas patērētājam pilsētā veido kopējās izmaksas par apkuri un silto ūdeni. Gala tarifu veido siltumenerģijas ražošana, siltumenerģijas pārvade un sadale, kā arī siltumenerģijas tirdzniecība. Ražošanas tarifam ir vislielākā ietekme uz gala tarifu.

AS “Valmieras Enerģija” ražo līdz 84% no Valmieras centralizētajā siltumapgādē izmantojamās siltumenerģijas, ko siltumapgādes operators SIA “Valmieras ūdens” nogādā līdz ēkām Gaujas kreisajā un labajā krastā, nodrošinot karsto ūdeni un apkuri. Jaunā katlumāja Dakstiņu ielā 1 jau šajā apkures sezonā ir pārņēmusi siltumenerģijas ražošanu no līdz šim siltumapgādei izmantotās katlumājas Rīgas ielā 25.

Paziņojums par tarifa projektu

11.09.2020.

AS “Valmieras Enerģija”, reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese: Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201, 2020. gada 1.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 14.04.2010. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs 
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).
Siltumenerģijas ražošana (no 01.12.2020 līdz 30.04.2021) – Tarifs Nr.131,6936,85+16,3
Siltumenerģijas ražošana (no 01.05.2021)- Tarifs Nr.231,6936,05+13,8

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 01. decembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar to, ka spēkā esošā apstiprinātajā tarifa projekta izmaksās, kas tika apstiprinātas Regulatora 2017.gada 6.jūlija lēmumā Nr.73 nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar AS “Valmieras Enerģija” siltuma avotiem Mālu ielā 1A un Dakstiņu ielā 1. Katlumājas Dakstiņu ielā 1, Valmierā, izbūve veicinās siltumenerģijas ražošanas tarifa svārstību samazināšanos, pateicoties kurināmā diversifikācijai, kā arī palielinās siltumenerģijas piegādes drošību, jo aizvietojamā katlu māja Rīgas ielā 25, Valmierā, ir tehniski nolietojusies un tuvāko gadu laikā prasītu jaunas investīcijas. Tarifa projekts sastādīts, kā terminētais tarifs ar diviem tarifu aprēķiniem, kurā Rīgas ielas 25 katlumājas darbība paredzēta līdz 2021.gada 30.aprīlim turpmāk Tarifs Nr.1, lai nodrošinātu 2020/2021 apkures sezonas rezerves jaudu Dakstiņu ielai 1, bet no 2021.gada 01.maija Rīgas ielas 25 katlumājas darbību plānots apturēt  līdz ar to tajā brīdī stājas spēkā Tarifs Nr.2.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja piedāvāto siltumenerģijas ražošanas tarifu projektu var Dzelzceļa ielā 7, Valmiera LV- 4201 iepriekš sazinoties ar AS “Valmieras Enerģija” nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: valmiera@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Tiks veiktas jaunās katlumājas pārbaudes

05.06.2020.

Kā jau plānots, jaunā šķeldas katlumāja Valmierā, Dakstiņu iela 1, savu darbību uzsāks 2020./2021. gada apkures sezonā. Šobrīd, ir pabeigta tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana un “aukstā” regulēšana.

Pārbaužu pirmajā daļā ražotāja pārstāvji veiks darbības parametru ieregulēšana, kā rezultātā var rasties nobīdes no iespējamas nobīdes siltumtīklu darbības parametros. Līdz ar to Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā esošajiem mājokļiem iespējami traucējumi siltumenerģijas piegādē (karstā ūdens nodrošināšanā).

Pārbaužu otrajā daļā tiks veikta katlumājas sistēmu darbības pārbaude, lai pārliecinātos par katlumājas darbību automātiskā režīmā, nodrošinot nepieciešamos parametrus siltumtīklos. Šai pārbaudei ir nozīmīga loma, lai līdz apkures sezonai tiktu novērstas iespējamās ražošanas kļūmes.

 AS „Valmieras Enerģija” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 18.aprīlī noslēdza līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā” (Nr.4.3.1.0/17/A/010) īstenošanu.

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda.

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

27.05.2020.

Akciju sabiedrība „Valmieras Enerģija” reģ. Nr. 44103016580, juridiskā adrese Dzelzceļa iela 7, Valmiera, LV-4201, 2020. gada 27.maijā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas ražošanas tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids – Siltumenerģijas ražošana

Spēkā esošais tarifs (bez PVN) – 40, 18

Noteiktais (piedāvātais) tarifs (bez PVN) – 31, 69

Tarifa palielinājums | samazinājums (%)  –    – 21, 1%

Iepirkums “Dabasgāzes katlu un cauruļvadu montāža”

30.04.2020.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par gāzes katlumājas katlu un apsaistes montāžu, Valmierā.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2020/03;

Iepirkuma nosaukums: Dabasgāzes katlu un cauruļvadu montāža, Valmierā.

Līguma veids: Būvdarbi

Iepirkuma procedūras nolikuma pieprasījums elektroniski nosūtāms uz e–pastu: marcis.smalkais@adven.com . Pieprasījumā jānorāda pretendenta nosaukums, adrese, kontaktpersona un e-pasta adrese. Pieprasītā iepirkuma dokumentācija tiks nosūtīta elektroniski trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums no pretendenta.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 29.05.2020. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: Projektu vadītājs Mārcis Smalkais, +371 26112273, marcis.smalkais@adven.com

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

28.04.2020.

AS “Valmieras Enerģija”, Reģ. Nr. 44103016580, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar AS “Valmieras Enerģija” atbildīgo personu Sarmis Dricka pa tālruni 26 575 594 ,vai –  rakstot uz e-pastu valmiera@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 05. maijs plkst.12.00.

Publicēšanas datums: 2020. gada 28. aprīlis. 

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

17.04.2020.

AS “Valmieras Enerģija”, Reģ. Nr. 44103016580, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar AS “Valmieras Enerģija” atbildīgo personu Sarmis Dricka pa tālruni 26 575 594, vai rakstot uz e-pastu: valmiera@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 24. aprīlis plkst.12.00.

Publicēšanas datums: 2020. gada 17.aprīlis. 

Iepirkuma procedūra “Brīvi stāvoša 30m dūmeņa piegāde”

02.04.2020.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par brīvi stāvoša 30m dūmeņa piegādi.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2020/02;

Iepirkuma nosaukums: Brīvi stāvoša 30m dūmeņa piegāde, Valmierā.

Līguma veids: Piegāde

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kodi:

45262610-0     Rūpnīcu dūmeņi.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 05.05.2020. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: +371 28646699

Iepirkuma procedūra “Dabasgāzes katla un degļu piegāde”

13.03.2020.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina atklātu konkursu par jauna 8MW  ūdenssildāmā katla nokomplektētu ar dabasgāzes degli un jaunu dabasgāzes degļa esošajam katlam (katla siltuma jauda 7MW) piegādi.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-AK-2020/01;

Iepirkuma nosaukums: Dabasgāzes katla un degļu piegāde, Valmierā.

Līguma veids: Piegāde

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) kodi:

42310000-2  Kurtuvju degļi

42161000-5  Karstā ūdens katli;

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 03.04.2020. plkst.10:00, Valmierā, Dzelzceļa ielā 7, LV 4201, Latvija, personīgi, ar kurjeru (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00) vai atsūtot pa pastu.

Kontaktinformācija: +371 28646699

Cenu aptaujas gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem – rezultāti

04.11.2019.

Pasūtītājs:AS “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas nr.44103016580
Juridiskā adrese:Valmiera, Dzelzceļa iela 7, LV 4201
Iepirkuma nosaukums“Cenu aptauja gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem”
Iepirkuma IDVE-CA-2019/01
Līguma veids  Pakalpojums
Iepirkuma metodeIepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .
CPV kods712480000-8 – projekta un dokumentācijas uzraudzība
Līguma slēgšanas datumsPirmdiena, 04. novembris, 2019.
Informācija par uzvarētājuSIA “Adven Latvia”, Reģ. Nr. 40203143132, Rūpniecības iela 13A, Cēsis, LV- 4101
Kopējā līgumcena (bez PVN)41 500,00 Eur (bez PVN)
Kontaktpersonas  AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com

Cenu aptaujas gāzes katlumājas daļas projektēšanai – rezultāti

04.11.2019.

Pasūtītājs:AS “VALMIERAS ENERĢIJA”, reģistrācijas nr.44103016580
Juridiskā adrese:Valmiera, Dzelzceļa iela 7, LV 4201
Iepirkuma nosaukums“Cenu aptauja gāzes katlumājas daļas projektēšanai”
Iepirkuma IDVE-CA-2019/02
Līguma veids  Pakalpojums
Iepirkuma metodeIepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem.
CPV kods71320000-7 – inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi
Līguma slēgšanas datumsPirmdiena, 04. novembris, 2019.
Informācija par uzvarētājuSIA “REP”, Reģ. Nr. 40103179129, Juridiskā adrese: Rīga, Hanzas ielā 16, LV-1045
Kopējā līgumcena (bez PVN)28 460,00 Eur (bez PVN)
Kontaktpersonas  AS “VALMIERAS ENERĢIJA” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com

Cenu aptauja gāzes katlumājas daļas projektēšanai

01.10.2019.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina cenu aptauju būvprojekta izstrādei, paredzot biokurināmā katlumājā Dakstiņu ielā 1, uzstādīt gāzes katlus, dūmeni un nepieciešamos ārējos un iekšējos inženiertīklus.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-CA-2019/02;

Iepirkuma nosaukums: Gāzes katlumājas daļas projektēšana Valmierā, Dakstiņu ielā 1.

Līguma veids: Pakalpojums

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 71320000-7 – inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi;

AS „VALMIERAS ENERĢIJA” šobrīd īsteno projektu “Šķeldas siltumavota jaunbūve Gaujas labajā krastā, Valmierā”  ES KF Proj.Id. Nr.4.3.1.0/17/010. Biokurināmā katlumājas projekta apjomā ir ietverta gāzes katlu telpa, pāļu pamats dūmenim, kā arī izvadi no turpgaitas un atgaitas kolektoriem. Gāzes katlumājas daļas būvprojektā jāparedz visas nepieciešamās komunikācijas, iekārtas un pievienojumi, lai nodrošinātu gāzes katlumājas un biokurināmā katlumājas saskanīgu darbību.

Biokurināmā katlumājas būvprojekts tiks izsniegts uz elektroniska datu nesēja, pēc pieprasījuma.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 21.10.2019. plkst.10:00, elektroniski nosūtot uz elektronisko adresi: valmiera@adven.com vai nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201.

Kontaktinformācija: +371 28646699

Cenu aptauja gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem

30.09.2019.

AS “VALMIERAS ENERĢIJA” (Reģ.Nr.44103016580) izsludina cenu aptauju gāzes katlumājas projekta vadības pakalpojumiem.

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VE-CA-2019/01

Iepirkuma nosaukums: Gāzes katlumājas projekta vadība Valmierā, Dakstiņu ielā 1.

Līguma veids: Pakalpojums

Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 71248000-8 – projekta un dokumentācijas uzraudzība;

Projekta vadītāja pienākumi: izstrādāt tehnisko dokumentāciju; plānot un organizēt projekta īstenošanas posmus; sagatavot projekta statusa atskaites, u.c.

Plānotais pakalpojuma izpildes laiks – 01.11.2019-01.09.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 21.10.2019. plkst.10:00, elektroniski nosūtot uz elektronisko adresi: valmiera@adven.com vai nosūtot pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201.

Kontaktinformācija: +371 28646699

Egils Kampuss

Valdes loceklis