Paziņojumi – Cēsis

Noslēgušies siltumtīklu pārbūves darbi L. Paegles ielas rajonā

27.08.2020.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla II kārta

Augusta izskaņā pabeigti pēdējie darbi siltumtrases rekonstrukcijai L.Paegles ielā, kā rezultātā nomainīta maģistrālā siltumtrase un siltumtīklu pievadi daudzdzīvokļu mājām L.Paegles un Lapsu ielās. Projekta ietvaros šogad rekonstruēti vairāk kā 500 m siltumtrašu, nomainot vecos kanāla tipa caurules uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Šī bija noslēdzošā kārta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā”.

Darbu apjoma ziņā ietilpīgākie darbi tika veikti 2019.gadā, kad tika realizēta Viestura ielas kvartāla 2.kārta un L.Paegles ielas kvartāla 1.kārta.

Arī šogad remontdarbu laikā tika izveidoti pagaidu pieslēgumi siltumtrasei, nodrošinot iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem pārtraukumiem.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Siltumtrašu atjaunošana L. Paegles ielas rajonā

11.06.2020.

Noslēdzot apkures sezonu, Cēsīs L.Paegles ielā uzsākti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas uz jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Šogad paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla II kārta

2020. gada 23.aprīlī iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums (būvdarbu izmaksas  80 952,48 EUR).

Šobrīd ir veikta veco cauruļu demontāža un sākot no katlumājas tiks uzsākta jauno, rūpnieciski izolēto cauruļu montāža.

Arī šogad remontdarbu laikā tiks īstenoti pagaidu risinājumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem siltumenerģijas padevi ar minimāliem pārtraukumiem.

Darbu apjoma ziņā ietilpīgākie darbi tika veikti 2019.gadā, kad tika realizēta Viestura ielas kvartāla 2.kārta un L. Paegles ielas kvartāla 1.kārta.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Cenu aptauja dabasgāzes piegādei

28.04.2020.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, izsludina cenu aptauju dabasgāzes piegādei laika periodam no 2020.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņu Bulduru pa tālruni 29411862, vai –  rakstot uz e-pastu cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5. maijs plkst. 12.00.

Publicēšanas datums: 2020. gada 28.aprīlis. 

Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta”

24.04.2020.

Pasūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:Būvuzraudzība objektā “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”. Siltumtīklu raksturlielumi: Siltumtīklu cauruļvadu diametri Rūpnieciski izolētas caurules ar signālvadiem, garums (m) D139/250 348 D76/160 132 Būvdarbu veikšanas laiks – Darbu izpilde (beigas ne vēlāk kā 17.08.2020.) – Atzīme būvatļaujā par būvniecības noteikumu izpildi (beigas ne vēlāk kā 18.09.2020.)
Iepirkuma ID:CS-siltumpārvade – 2020/01
Iepirkuma metode:Cenu aptauja
Paziņojuma publicēšanas datums:2020.gada 24.aprīlis
Komentāri:Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros
Iepirkuma procedūras dokumenti:Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  – Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699
Kontaktpersonas:SIA “Cēsu siltumtīkli” Valdes loceklis Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš2020.gada 30.aprīlis, plkst. 10.00

Iepirkums “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta – Rezultāti

23.04.2020.

ūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli” , reģistrācijas nr. 40003007848
Juridiskā adrese:Cēsis, Rūpniecības iela 13, LV 4101
Iepirkuma nosaukums“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma IDCS-siltumpārvade-2020/01
Iepirkuma priekšmeta aprakstsSiltumtīklu  pārbūve  Leona Paegles  ielas  kvartālā,  Cēsīs  II  kārta.  Šī  iepirkuma  ietvaros  paredzēts  veikt  siltumtrases  pārbūvi atbilstoši  SIA  “BEK-  Konsult” izstrādātajam būvprojektam “SILTUMTĪKLU PĀRBŪVE LEONA PAEGLES IELAS KVARTĀLĀ, CĒSĪS II kārta” projekta Nr.05/2019. Darbus veikt atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem  Nr.500  “Vispārīgie  būvnoteikumi”,  Latvijas  būvnormatīviem,  konkrēto  darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvprojekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un atbilstoši līguma noteikumiem.
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem .
Paziņojuma publicēšanas datumsTrešdiena, 23. aprīlis, 2020.
KomentāriSIA “Cēsu siltumtīkli” Reģ. Nr. 40003007848, paziņo, ka iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”, ID Nr.CS-Siltumpārvade-2020/01, ES KF Proj. Id. Nr. 4.3.1.0/18/A/013 rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko 2020.gada 22.aprīlī tika apstiprināts SIA “Ū.K.A” Reģ. Nr. 40003838794, piedāvājums ar kopējo līguma cenu 80 952,48 EUR (bez PVN). Projekts tiks realizēts ES Kohēzijas  fonda  darbības  programmas  “Izaugsme  un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros.
KontaktpersonasSIA “Cēsu siltumtīkli” valdes loceklis Egils Kampuss,  tālrunis: +371 28646699, e-pasts: egils.kampuss@adven.com

Cenu aptauja kurināmās šķeldas piegādei

17.04.2020.

SIA “Cēsu siltumtīkli”, Reģ. Nr. 40003007848, izsludina cenu aptauju kurināmās šķeldas piegādei laika periodam no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam.

Pretendentiem lūgums sazināties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” atbildīgo personu Mārtiņš Buldurs pa tālruni  29411862 , vai rakstot uz e-pastu: cesis@adven.com.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 24. aprīlis plkst.12.00.

Publicēšanas datums: 2020. gada 17.aprīlis.

Iepirkums “Siltumtīklu pārbūve L. Paegles ielas kvartālā, II kārta

07.02.2020.

Pasūtītājs:SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas nr.40003007848
Juridiskā adrese:Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101
Iepirkuma nosaukums:“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma priekšmets un īss apraksts:“Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs II kārta”
Iepirkuma ID:CS-siltumpārvade – 2020/01
Iepirkuma metode:Iepirkuma procedūra tiek rīkota saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās „Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” paredzētajiem principiem
Paziņojuma publicēšanas datums:2020.gada 07.februāris
Komentāri:Iepirkuma procedūra tiek veikta Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs un Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros
Iepirkuma procedūras dokumenti:IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS (pdf)Pasūtītājs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentam  – Būvprojektam. Pasūtītājs, ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri vēlas piedalīties iepirkumu procedūrā izsniedz Būvprojektu CD formātā, kuru iespējams saņemt juridiskajā adresē, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 28646699
Kontaktpersonas:SIA “Cēsu siltumtīkli” Valdes loceklis Egils Kampuss, tālrunis: +371 28646699;
Dokumentu iesniegšanas termiņš2020.gada 11.marts, plkst. 10.00

Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, L. Paegles ielas rajonā

15.11.2019.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 15. novembrī  pilnībā pabeigti darbi “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta”. Siltumtīklu rekonstrukcijas rezultātā, aizstājot vecās kanāla tipa caurules ar rūpnieciski izolētām, nomainīti vairāk kā 1000m cauruļvadu.

Būvdarbu izmaksas sastāda 311 314,39 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.

Siltumtīklu pārbūves Leona Paegles ielas kvartāla II kārta

2020.gadā paredzēts pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā” īstenošanu, kā noslēdzošo veicot otro rekonstrukcijas kārtu L.Paegles ielas kvartālā.

Siltumtrašu atjaunošana Cēsīs, Viestura un L. Paegles ielas rajonā

04.07.2019.

Noslēdzoties apkures sezonai, Cēsīs tiek turpināti siltumtīklu pārbūves darbi, lai vecās kanāla tipa caurules tiktu nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Siltumtīklu pārbūves Viestura ielas kvartāla II kārta

Izvērtējot iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, Cēsīs II kārta” ietvaros iesniegtos piedāvājumus,  rekonstrukcijas darbus tika uzticēts veikt SIA “Ū.K.A”. Kopumā siltumtīklu pārbūves izmaksas sastāda 59 148,51 EUR, no kurām 40% ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Būvniecības darbi tika uzsākti maijā, un tos paredzēts pabeigt līdz jūlija beigām.

Šī siltumtrašu atjaunošana ir turpinājums jau pagājušā gadā veiktajai siltumtīklu pārbūvei Viestura ielas kvartālā I kārtai.

Ņemot vērā apkārtējo māju iedzīvotāju viedokļus, projekta īstenošanas laikā tika veikti pasākumi pagalmā augošā bērza saudzēšanai.

”Uzsākot darbus, atklājās, ka trases tuvumā augošā bērza sakņu sistēma gadu gaitā izpletusies pāri siltumtrasei. Lai saglabātu pagalmā esošo koku, tika izvērtēts esošā kanāla tehniskais stāvoklis, un pieņemts lēmums konkrētajā vietā jaunos cauruļvadus guldīt kanālā, neveicot tā pilnīgu atrakšanu. Jāatzīst, ka šis bija veiksmīgs gadījums, jo ne vienmēr siltumtīklu konfigurācija un kanālu stāvoklis ļauj pielietot šādus risinājumus,” stāsta projekta vadītājs Mārcis Smalkais.

Siltumtīklu pārbūves L. Paegles ielas kvartāla I kārta

2019. gada 18. jūnijā iepirkuma procedūras “Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, Cēsīs I kārta” rezultātā par saimnieciski visizdevīgāko tika apstiprināts uzņēmuma SIA “Ū.K.A” piedāvājums. Lai veiktu rekonstrukcijas darbus L. Paegles ielas kvartāla siltumtrašu atjaunošanā, tika slēgts līgums par 319 528,00 EUR.

Siltumtrašu atjaunošana Viestura un L. Paegles ielas rajonā ne tikai uzlabos siltumapgādes sistēmas drošību, bet arī pilnveidos pārvades sistēmas efektivitāti kopumā.

Noteiktais (piedāvātais) siltumenerģijas gala tarifs, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. jūlijā

25.06.2019.

2019. gada 24. maijā SIA “Cēsu siltumtīkli” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un pamatojumu jaunajam tarifam.

SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019. gada 24.maijā iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu, kas tika aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs
(bez PVN)
Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums (%).
Siltumenerģijas ražošana39,5738,13-3,6%
Siltumenerģijas pārvade un sadale19,6819,43-1,3%
Siltumenerģijas tirdzniecība2,232,230,0%
Akcīzes nodoklis0,790,790,0%
Siltumenerģijas gala tarifs62,2760,58-2,7%

Noteiktā (piedāvātā) siltumenerģijas gala tarifa spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 1. jūlijs. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā izmaksu samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu lietotājs var Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101 iepriekš sazinoties ar SIA “Cēsu siltumtīkli” valdes locekli Māri Kānīti tel: 22029084 vai nosūtīt tos uz elektroniskā pasta adresi: cesis@adven.com.

Priekšlikumus un ieteikumus par noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas gala tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4101, Tel.: +371 67223679, fakss: +371 67223682, e-pasts: cesis@adven.com, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Egils Kampuss

Valdes loceklis