Suomen Malmijalostus ja Adven tähtäävät natriumsulfaatin teolliseen kierrätykseen

2.12.2022
Uutiset Metalli, mineraali ja kaivannais

Tavoitteena on tehdasmittakaavan hanke, jonka tuloksena akkumateriaalitehtaan purkuveden natriumsulfaatti voidaan ottaa osittain hyötykäyttöön teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla.

Teollisuuden natriumsulfaattipitoisten vesien johtamisesta vesistöihin on keskusteltu Suomessa vuosikymmeniä ja nyt 2020-luvulla akkumateriaalitehtaiden myötä asia kiinnostaa suomalaisia teollisuudenaloja yhä enemmän. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaivos-, akku- ja metsäteollisuuden tuotantoprosesseissa syntyvä natriumsulfaatti voidaan nähdä raaka-aineena, josta on mahdollista tuottaa teollisuudessa laajasti käytettyjä hyödykkeitä.

Suomen Malmijalostukselle natriumsulfaatin käsittelyyn liittyvä tutkimus ja kehitys on ollut pitkäjänteistä työtä. Aloitimme käsittelyteknologioiden kehitystyön seurannan ja arvioinnin vuonna 2015. Tätä seuraavina vuosina eri teknologioita on tutkittu ja pilotoitu, ja olemme tehneet niistä teknis-taloudellisia vertailuja.

Natriumsulfaattia ei ole luokiteltu myrkylliseksi tai vaaralliseksi. Sitä esiintyy luontaisesti merissä ja järvissä, samoin juomavedessä. Tästä huolimatta kaivos- ja akkuteollisuudelle on olennaista pyrkiä hyödyntämään tuotantoprosesseissa syntyvät sivuvirrat mahdollisimman tarkasti.

Ratkaisu kiinnostaa akkumateriaaliteollisuutta

Suomeen tulollaan olevat akkumateriaalitehtaat tarjoavat nyt mahdollisuuden jatkaa kehitystyötä sekä suunnitella ja toteuttaa natriumsulfaatin kierrätysratkaisun. Tässä vaiheessa teemme yhteistyötä kaupallisen ratkaisun kehittämiseksi yhdessä Adven Oy:n kanssa.

”Tehdasmittakaavan ratkaisu kiinnostaa erityisesti akkumateriaaliteollisuuden yrityksiä. Mikäli kustannustehokas ratkaisu tällä tavoin löytyy, kärkihankkeen tuloksia ja parhaita käytäntöjä voidaan myöhemmin hyödyntää muissakin tapauksissa. Valmista ratkaisua ei ole ollut saatavilla, mikä johtuu osin siitä, ettei Euroopassa ylipäänsä ole vielä laajamittaista pCAM- eli prekursorituotantoa”, toteaa Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

”Advenille on tärkeää toimia päästöttömän energian ja teknis-taloudellisesti kannattavien kiertotalousratkaisujen mahdollistajana teollisuudelle. Teollisuuden jätevesien natriumsulfaattipitoisuuksien hallinta erinäisin teknologioin mahdollistaa teollisuuden käyttämien kemikaalien uudelleen hyödyntämisen prosesseissa, mikä pienentää samalla vesistöihin kohdistuvaa natriumsulfaattikuormaa. Haluamme olla osaltamme luomassa palvelumalliin perustuvia natriumsulfaatin hallintaan soveltuvia ratkaisuja jätevesihaasteen ratkaisemiseksi sekä mahdollistajana uudelle teolliselle toiminnalle”, sanoo Advenin kemian- ja prosessiteollisuuden Industry Lead Teemu Helistekangas.

Business Finlandilta tukea työlle

Business Finland on marraskuun lopulla myöntänyt Suomen Malmijalostuksen ja Advenin yhteisyritykselle, Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions Oy:lle, enintään 15 miljoonan euron kiertotalouden investointiavustuksen, jonka avulla voidaan edistää laitosinvestointiin tähtäävää projektia Haminaan suunnitellun pCAM-tehtaan lähtötietojen pohjalta. Työn tavoitteena on ratkaisu, jonka avulla merkittävä osa pCAM-tehtaan tuottamasta natriumsulfaatista voidaan kierrättää hyötykäyttöön.

”Sähköautoistuminen on Euroopassa ja Suomessa vahvassa kasvussa, mikä kertoo siitä, että yhä useampi autoilija haluaa olla mukana torjumassa ilmastonmuutosta. Sijoitus- ja kehitysyhtiönä haluamme olla luomassa Suomeen teollisuutta, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikkiin ympäristönäkökohtiin, myös materiaalien kierrätykseen ja päästöjen minimointiin”, kommentoi Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Investointituen saaja Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions Oy on Suomen Malmijalostus Oy:n ja Adven Oy:n vuonna 2021 perustama yhteisyritys, josta Suomen Malmijalostuksen omistusosuus on 49 prosenttia. Alkuvuodesta 2022 yhteisyritys sai Business Finlandilta 1,23 miljoonan euron tukipäätöksen natriumsulfaatin käsittelyratkaisun pilotointia varten.

Business Finland on tukenut myös Suomen Malmijalostuksen natriumsulfaatin käsittelyn kehitystyötä osana useita aiempia hankkeita vuodesta 2016 alkaen.

Tehdasmittakaavan ratkaisu kiinnostaa erityisesti akkumateriaaliteollisuuden yrityksiä. Mikäli kustannustehokas ratkaisu tällä tavoin löytyy, kärkihankkeen tuloksia ja parhaita käytäntöjä voidaan myöhemmin hyödyntää muissakin tapauksissa. Valmista ratkaisua ei ole ollut saatavilla, mikä johtuu osin siitä, ettei Euroopassa ylipäänsä ole vielä laajamittaista pCAM- eli prekursorituotantoa.

Vesa Koivisto
Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja

Lisätietoa:

Akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Kemian- ja prosessiteollisuuden Industry Lead Teemu Helistekangas, Adven Oy
etunimi.sukunimi(at)adven.com, p. 040 532 2414

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi