Kesäkuu 1, 2020
Artikkelit Teollisuus Vesien käsittely

Lietteenkäsittelyn mahdollisuudet – turhasta sivutuotteesta tulon lähteeksi

Lietettä syntyy runsaasti esimerkiksi jäteveden puhdistuksessa. Liete sisältää vettä ja monia erilaisia aineita, kuten typpeä, fosforia, raskasmetalleja ja kemikaaleja. Usein tekniset ratkaisut lietteen muuttamiseksi turhasta sivutuotteesta arvokkaaksi resurssiksi ovat jo olemassa. Yritysten täytyy vain hyödyntää niitä.

Teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistuksessa syntyy vuosittain suuria määriä lietettä. Kuitenkin ylivoimaisesti suurin lietteen tuottaja on maatalous. Lietettä syntyy monessa eri muodossa, ja se käsitellään joko kunnallisissa tai teollisuuden omissa laitoksissa tai käytetään maataloudessa pääasiassa lannoitteena. Liete voi sisältää veden lisäksi arvokkaita ainesosia riippuen siitä, mistä se on peräisin.

Lietteenkäsittelyä ja muitakin sivuvirtoja pidetään nykyisin usein välttämättömänä pahana niiden potentiaalisesti arvokkaasta sisällöstä huolimatta. Teollisuuden toimijat toimittavat lietteensä tavallisesti lähimmälle biokaasulaitokselle tai keksivät lyhytnäköisiä ratkaisuja, joissa liete sakeutetaan ja poltetaan energiaksi.

Yritysten on nykyisin täytettävä entistä tiukemmat ympäristöä ja teollisuuden sivutuotteita koskevat vaatimukset. Kehittämällä tuotantoprosesseissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyä voidaan vähentää sekä kustannuksia että ympäristöhaittoja. Sivutuotteiden määrä tulisi minimoida, ja ne tulisi ohjata mahdollisimman tehokkaasti hyötykäyttöön. Tämä on tärkeää ympäristön kannalta, mutta yritys välttyy lisäksi haittaveroilta ja saa uusia tulonlähteitä.

Eri aloilla erilaisia mahdollisuuksia


Elintarviketeollisuudessa liete on orgaanista ja usein arvokasta. Se voi sisältää typpeä, fosforia, (orgaanista) hiiltä tai muita tärkeitä ravinteita, jotka voidaan palauttaa pellolle lannoitteeksi. Orgaanista lietettä voidaan käyttää myös biokaasun tuotantoon joko tehtaalla tai läheisessä laitoksessa. Sivutuotteita voidaan niiden sisältämistä ainesosista riippuen käyttää myös rehu- ja mullantuotantoon.

Kemianteollisuuden lietteet sisältävät kemikaaleja, metalleja ja mineraaleja, ja ne luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jota ei saa päästää luontoon. Teollisuuteen kehitetyt tuotantoprosessin suljetut kierrot voivat luoda myös todellista lisäarvoa, sillä liete voi sisältää arvokkaita ainesosia, joita ei tarvitse enää hankkia muualta. Lietteestä on mahdollista ottaa myös talteen erilaisia sivutuotteita, jotka voidaan jalostaa tai käsitellä ja myydä eteenpäin.

Maataloudessa syntyy suuria määriä lietelantaa, joka nykyisin käytetään peltojen lannoitukseen. Lietelannassa on kuitenkin suuri käyttämätön energiapotentiaali. Lannasta on mahdollista tuottaa biokaasua joko maatilan omassa pienessä biokaasulaitoksessa tai suuremmassa yhteismädätyslaitoksessa. Jotta lietelannan hyödyntäminen energian tuotantoon saisi vauhtia, suunnitelmissa on tuki, jolla lannan kuljetuskustannuksia yhteismädätyslaitokseen kompensoitaisiin. Lietelannan käsittelyssä syntyy myös lannoitetta, josta kasvit pystyvät ottamaan tarvitsemiansa ravinteita helpommin käyttöönsä.

Uusia lähestymistapoja kiertotalouteen


Ensin tarvitaan asennemuutos. Enää ei pidä kysyä, miten pääsemme eroon lietteistä ja tuotantoprosessissa syntyvistä sivutuotteista, vaan mitä sellaisia arvokkaita aineita nämä sisältävät, joista voisi olla hyötyä meille itsellemme tai muille. Tulevaisuuden teollisuus voi toimia vastuullisesti ja tukea pitkällä aikavälillä kestävää kehitystä etsimällä sivuvirtojen sisältämille resursseille uusia käyttökohteita ja käyttäjiä.

Adven auttaa teollisuutta siirtymään kohti kiertotaloutta muuttamalla kustannuksia tulon lähteiksi. Arvokkaita tuotteita, kuten vettä ja lämpöä, voidaan kierrättää asiakkaan tarpeisiin räätälöidyillä ratkaisuilla. Lietteen ja muiden sivutuotteiden prosessointi raaka-aineiksi tai lisäaineiksi luo suljettuja kiertoja ja arvoketjuja.

Kiinnostuitko?

Tutustu teollisuusvesien käsittelyyn

Tilaa Advenin uutiskirje

Pysy mukana energia ja vesiratkaisujen kehityksessä!