Oktoober 6, 2016
Artiklid

Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu.

Õigus tasu saamisele

Talumistasu saab maaomanik taotleda talumistasu järgmiste Adven Eesti AS-ile kuuluvate tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest:

  • soojustorustik
  • gaasipaigaldis
  • katlamajad, jaotuskambrid

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping või muu maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1. jaanuari seisuga, juhul kui ta esitab talumistasu taotluse hiljemalt jooksva aasta 1. maiks.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (kinnistule ehitatakse veel tehnovõrke või -rajatisi, muutub kaasomandi osa suurus või kinnistu omaniku pangakonto) tuleb omanikul esitada uus taotlus. Tasu saamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg algab iga aasta 1. maist.

Taotluse esitamine

  • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel.
  • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele.
  • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega.
  • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.
  • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta.
  • Kinnistamata munitsipaalmaa omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita vorm, mis asub siin. Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt kui ka kirja teel.

Tasu suurus ja maksmine

Talumistasu suurus aastas on 7,5% maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.
Kitsenduse ruumilise ulatuse koefitsient on kitsenduse pindala suhe katastriüksuse pindalasse. Kitsenduse sisulise ulatuse eelduslikud koefitsiendid on sätestatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse lisas.

Talumistasu arvutamisel lähtutakse Maa-ameti andmetest. Infot talumistasu suuruse kohta saab vaadata Maa-ameti talumistasude kalkulaatorist.

Lisaks seaduses sätestatud tasu suurusele on kinnisasja omanikul õigus nõuda talumistasuna selliste kantud kulude hüvitamist, mille kandmine on koormatud kinnisasja omaniku jaoks vältimatu ja mille suurus on rohkem kui üks kolmandik talumistasust. Adven Eesti AS-il on õigus nõuda dokumentaalseid tõendeid kinnisasja omaniku poolt kantud kulude kohta.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.
Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt 30. septembril.
Raha kantakse taotluses märgitud kontole.
Kui talumistasu saaja on füüsiline isik, on 1/3 talumistasust vastavalt tulumaksuseaduse § 19 lg 3 punktile 15 tulumaksuvaba. Ülejäänud 2/3 talumistasust maksustatakse tulumaksuga ja selle peab tasust kinni väljamakse tegija.

Lisainformatsioon: asjaõigusseaduse rakendamise seadus, Vabariigi Valitsuse 25.06.2015 määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“, Adven´i andmekaitsetingimused.

Jaga

Liitu Adveni kliendikirjaga

Hoia ennast värskete energia- ja veetöötluslahendustega kursis.